Årsrapport 2015

Eiendom

Hovedpunkter 2015

l

Ferdigstilt flere byggeprosjekter; Swix-bygget på Lillehammer, Lundin-gården på Lysaker og Aibel-bygget i Bergen

Inngått leieavtale med Indra Navia og vedtatt byggestart på nytt kontorbygg, Asker Tek, på ca. 14.000 kvm, Asker

Kjøp av eldre bygg for utvikling og bygging av nytt næringsbygg, Østensjøveien 16, på ca. 10.500 kvm, Helsfyr/Oslo

Inngått kjøpsavtale for eksisterende næringsbygg, på sikt boligprosjekt, Bergerveien 12, Billingstad/Asker

Salg av det ferdigstilte kontorbygget, Aibel-bygget, på ca. 25.000 kvm, Bergen

Salg av produksjonsbygningen til Elopak, Århus/Danmark

Foretatt finansielle boliginvesteringer på tilsammen ca. NOK 150 millioner i Sverige

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med virksomhet innen eiendomsutvikling- og forvaltning med fokus på segmentene bolig, kontor- og lager/logistikkbygg. 

r

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med virksomhet innen eiendomsutvikling- og forvaltning med fokus på segmentene bolig, kontor- og lager/logistikkbygg. 

Verdiutvikling og drift
Ved utgangen av 2015 er porteføljens egenkapitalverdi verdsatt til NOK 1,92 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2015 var på 17,3 %.

Marked
2015 var preget av et aktivt transaksjonsmarked for næringseiendom hvor utenlandske aktører for alvor gjorde seg gjeldende som store kjøpere. Samtidig oppstod store regionale forskjeller i kontormarkedet hvor områder med mye oljerelatert næringsvirksomhet opplevde høyere kontorledighet og et sterkere prispress på leien enn eksempelvis CBD Oslo.

I boligmarkedet medvirket den høye etterspørselen og det lave tilbudet av nye og brukte boliger i Oslo-regionen til fortsatt god boligprisvekst. Regioner hvor det er mye oljerelatert næringsvirksomhet derimot opplevde en økning i arbeidsledigheten som medvirket til en nedgang i etterspørsel etter nye boliger med påfølgende svak prisutvikling.

Organisasjon
Ferd Eiendom består av 8 ansatte og er dekket opp på de sentrale fagområdene utvikling/prosjekt, investering/finans, marked/utleie og forvaltning.

Portefølje og boligprosjekter

 • Tiedemannsbyen, Ensjø:
  Tiedemannsbyen omfatter totalt rundt 1.400 leiligheter, og skal gjennomføres over en periode på fra ti til femten år, hvorav de første ca. 660 skjer i regi av Tiedemannsbyen DA og de neste ca. 350 i regi av Tiedemannsfabrikken AS. 
  Tiedemannsbyen DA eies 50/50 av Ferd Eiendom og Skanska Bolig, mens Tiedemannsfabrikken AS eies 50/50 av Ferd Eiendom og Selvaag Bolig. Resterende eies av Ferd Eiendom alene.
  Tredje og siste salgstrinn, på 65 av totalt 210 leiligheter, i Petersborgkvartalet ble lansert våren 2015. Kvartalet ligger rolig og attraktivt til, med god tilgjengelighet til parkområder og offentlig kommunikasjon.
  Høsten 2015 ble også første salgstrinn, på 106 av totalt ca 251 leiligheter, i Utsiktskvartalet lansert.
  Totalt ble det solgt 115 boliger i Tiedemannsbyen i 2015.
 • Bråtejordet:
  Ferd Eiendom utvikler et boligområde i samarbeid med Mestergruppen på Bråtejordet like ved Strømmen stasjon. Prosjektet vil omfatte ca. 350 rekkehus/småhus/leiligheter. Første salgstrinn ble lansert høsten 2014 og byggestart for de første 40 enhetene var sommer 2015. Det blir fortløpende lansert nye salgstrinn i prosjektet. 

Portefølje næringseiendom 

 • Eiendomsutvikling:
  2015 ble et år der Ferd Eiendom utviklet og fullførte flere næringsprosjekter.  
  Aibels nye kontorbygg i Bergen på ca. 25.000 kvm (inkludert garasje), som ble ferdigstilt i mars 2015, er et nytt og fremtidsrettet kontorbygg med vekt på flere miljø- og energieffektive løsninger.  Bygget har energiklasse A og Breeam score ”very good”, og utgjør første trinn i det som etter hvert skal utvikles til en moderne kontorpark på Kokstad (Kokstad Business Park). Bygget ble solgt til den Bergens-baserte MTB Gruppen i april 2015 via et selskap satt opp av Pareto Project Finance.
  Swix Sport sitt nye kombinasjonsbygg på ca 10.000 kvm ble ferdigstilt i juni 2015. Dette bygget, som ligger nær Lillehammer, inneholder i tillegg til fabrikk, lager og logistikk både opplevelsessenter, butikk med alle produkter og et eget Swix-museum.
  Rehabiliteringen av Strandveien 4-8 for Lundin, som leier ca. 16.600 av totalt ca. 18.100 kvm, ble ferdigstilt i august 2015. Eiendommen har en svært god beliggenhet i knutepunktet på Lysaker med god eksponering mot E18.
  Etter at leiekontrakt med Indra Navia på ca 6.600 kvm ble signert i oktober 2015 ble byggestart vedtatt for et kontorbygg på ca. 14.000 kvm, Asker Tek, i Asker. Byggestart er i første kvartal 2016.
 • Lager/Logistikk:
  Ferd Eiendom har tre tomter beregnet for lager- og logistikkbygg på Gardermoen, Vestby og Mastemyr. I tillegg eier Ferd Eiendom 50 % av Frogn Næringspark AS som utvikler en lagertomt på 95 mål på Måna, rett ved innkjøringen til Oslofjordtunnelen. Til sammen har tomtene et utbyggingspotensial på rundt 180.000 kvm. 
 • Utleie:
  Alle disponible arealer er tilnærmet fullt utleid ved inngangen til 2015, både kontoreiendommene på Ensjø og fabrikkbyggene med leieutløp tilpasset planlagt rivning. Ferd Eiendoms utleieportefølje utgjorde ved årets slutt ca. 120.000 kvadratmeter. 


Portefølje finansielle investeringer 
Ferd Eiendom vurderer løpende finansielle investeringer i både Norge og utlandet der det underliggende aktivum er eiendom i en eller annen form. I 2015 foretok vi finansielle investeringer i størrelsesorden NOK 150 millioner.

Fremtidsutsikter
I 2016 forventes det svakt økende arbeidsledighet totalt sett, men med store regionale forskjeller. En slik utvikling vil påvirke både markedet for næringseiendom og bolig og vi vil i disse markedene se større regionale utslag.

Regioner med mye oljerelatert virksomhet forventes å oppleve noe nedgang i boligprisene og en svak utvikling i kontormarkedet, mens øvrige regioner forventes en mer normal utvikling. Unntaket er Oslo regionen hvor vi tror arbeidsledighetsøkningen vil være mer begrenset. Dette sammen med utsiktene til vedvarende lave renter vil trolig gi en fortsatt god utvikling både for kontormarkedet og boligmarkedet. 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS