Årsrapport 2015

Konsernsjefen har ordet

Lav oljepris, rekordlave renter og svak kronekurs preget også i 2015 de markedene Ferd opererer i. Avkastningen i 2015 ble 8,1 % eller 2,0 milliarder kroner; lavere enn det vi har hatt i gjennomsnitt over de siste 10 årene, men et tilfredsstillende resultat gitt de vanskelige markedsforholdene. 

Konsernets verdijusterte egenkapital var 26,6 milliarder kroner ved utgangen av 2015, netto kontantbeholdning utgjorde over 1,0 milliarder kroner og i tillegg har vi en ubenyttet trekkrettighet hos våre banker på 6,0 milliarder kroner. Våre finansielle ressurser gir oss en stor evne til å "sitte gjennom" og utnytte et svakt marked. 

Likevel er jeg sikker på at Ferd aldri har stått sterkere enn det vi gjør ved inngangen til 2016 og at vår evne til å gjøre gode investeringer aldri har vært bedre.

 

Men det er ikke bare på grunn av våre finansielle ressurser jeg mener det er grunnlag for å hevde at Ferd aldri har stått sterkere. Når vi rekrutterer nye medarbeidere, får vi mange søkere med meget god kompetanse og verdier som sammenfaller med Ferds verdigrunnlag. Dette har vi kunnet utnytte i 2015. Videre har vi gjort betydelige fremskritt for å få lagspillet i organisasjonen til å fungere enda bedre enn tidligere. Det er viktig for å utnytte de fortrinn vi har. Vårt nettverk av partnere utvikles hele tiden, og vi tror det å fungere godt i partnerskap med andre vil være viktig for å lykkes fremover. 

Vi er meget bevisste på å bruke de fortrinn som ligger i måten Ferd kan utøve sin virksomhet. 

Ferd skal være en langsiktig og forutsigbar eier av selskaper. En eier som både kan støtte opp under attraktive vekstmuligheter, og som kan komme med kapital når svake markeder gjør det riktig og nødvendig.

Kravene til våre systemer for å måle og styre konsernets risiko vil øke fremover. Etter mange års arbeid mener jeg vi er kommet langt på dette området, og risikostyringen er nå en integrert del av vår investeringsvirksomhet. 

Når jeg ser på de enkelte forretningsområdene, har det skjedd store endringer i 2015. Special Investments har fått ny leder og en ny strategisk retning. Det er gledelig å se at tilgangen på gode prosjekter er stor og at det allerede er gjort flere investeringer som lover godt. Ferd Hedgefond har begynt å investere innenfor et nytt mandat, Global Fund Opportunities, som åpner nye muligheter for oss. Ferd Eiendom har vært dyktig til å utnytte hele spennet av investeringsmuligheter som et godt eiendomsmarked har gitt. Ny leder og et forsterket investeringsteam i Ferd Invest legger til rette for fortsatt positiv utvikling av både forretningsområdet og resultatene.

Etter å ha eiet TeleComputing i 6 år, besluttet vi å selge selskapet og overlate til en ny eier å utvikle det videre. TeleComputing ble en meget god investering for Ferd, og det var riktig av oss å realisere gevinsten nå selv om selskapet har gode fremtidsutsikter.

Ca. 12 % av Ferds verdijusterte egenkapital er investert i olje- og gassrelaterte selskaper. Aibel, Interwell og PGS er de største investeringene i denne sektoren, men også Servi har betydelig eksponering spesielt mot markedet for nybygg av oljerigger. Alle disse investeringene ble redusert i verdi i 2015 som følge av det dramatiske fallet i oljeservicemarkedet. Selskapene i Ferds portefølje i denne sektoren har vært tidlig ute med å gjøre de nødvendige tiltakene for å tilpasse virksomheten og kapasiteten til de vanskelige markedsforholdene; noe som dessverre også har medført store nedbemanninger. Aibel har ved inngangen til 2016 en større ordrebok enn noen gang tidligere etter at selskapet vant kontrakten for prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet, i skarp internasjonal konkurranse. Selskapet fikk også fornyet tillit av Statoil gjennom tildeling av rammekontrakter innen vedlikehold og modifikasjon av installasjoner både offshore og landbaserte. PGS har i 2015 befestet sin posisjon som en sterk aktør i seismikkmarkedet.

Elopak er Ferds største investering og således av stor betydning for Ferds totale avkastning. I hovedmarkedene opplever Elopak sterk konkurranse og at de største kundene blir enda større gjennom oppkjøp og fusjoner. Elopak har lykkes med å ta markedsandeler gjennom å lansere nyutviklede produkter som er blitt godt mottatt i markedet. Flere av Elopaks prosjekter, blant annet innen det store markedet for forpakning av aseptiske produkter, begynner nå å gi resultater. Det er grunn til å forvente at Elopak vil vise bedre resultater og verdiutvikling i årene som kommer.

Det lave rentenivået i Norge vil trolig vare i lang tid, og vi kan faktisk få oppleve negative renter. "Lower for longer" med hensyn til oljeprisen er et scenario vi må være forberedt på. På denne bakgrunn vil nok kronen forbli svak. Hvis tilgangen på kreditt også strammes til, kan uttrykket "Cash is King" få fornyet aktualitet.

Forventningene til hvilken avkastning det er mulig å oppnå fremover, må justeres ned og tilpasses det lave rentenivået. Vi ser imidlertid at tilgangen på attraktive investeringsmuligheter er god og at Ferds soliditet, likviditet og fleksibilitet posisjonerer oss godt i markedet.

Vi tror at de fortrinn som vårt familie-eierskap gir oss, vil vise seg å bli stadig viktigere for å nå frem i konkurransen om de gode investeringene.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS