Årsrapport 2015

Resultatregnskap og totalresultat

Resultatregnskap 1.1 - 31.12
     
       
Beløp i NOK 1 000
Note
2015
2014
       
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
     
       
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
605 891
950 834
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
368 342
-1 616 359
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
1 688 910
1 375 630
Andre inntekter
21 789
26 684
Driftsinntekter
2 684 932
736 789
       
Lønnskostnader
85 559
74 415
Av- og nedskrivninger
1 282
1 554
Andre driftskostnader
33 841
77 046
Driftskostnader
120 681
153 015
       
Driftsresultat
2 564 250
583 775
       
Renteinntekter
21 098
5 587
Rentekostnader
- 32 612
- 4 119
Netto andre finansposter
 
- 528 071
202 249
Netto finansresultat
 
- 539 585
203 717
Resultat før skattekostnad
 
2 024 665
787 492
Skattekostnad
201 908
252 727
       
ÅRSRESULTAT
 
1 822 757
534 765
       
Totalresultat 1.1 - 31.12
     
       
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
       
ÅRSRESULTAT
 
1 822 757
534 765
Andre inntekter og kostnader som ikke reklassifiseres til resultat senere:
     
Estimatavvik pensjoner
- 1 934
- 1 190
Skatt på estimatavvik pensjoner
522
321
       
TOTALRESULTAT
 
1 821 345
533 896
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
           
               
Generell informasjon
Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har selskapet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Ferd AS har hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker
               
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder.
               
Selskapets regnskaper for 2015 ble vedtatt av styret 21. april 2016.
               
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
Ferd AS avlegger selskapsregnskapet i samsvar med Regnskapslovens § 3-9 og Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
               
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av selskapsregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
               
Investeringer i datterselskaper
Datterselskaper er selskaper der morselskapet Ferd AS direkte eller indirekte har kontroll. Ferd har kontroll over en investering dersom Ferd har beslutningsmakt over foretaket som det er investert i, er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra foretaket, og samtidig har mulighet til å bruke denne beslutningsmakt over foretaket til å påvirke den variable avkastningen.
               
Datterselskaper klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på datterselskapene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av datterselskaper føres som netto driftsinntekt i resultatet.
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper er selskaper der Ferd har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse innebærer at Ferd tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der Ferd har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
               
Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden innebærer at Ferds andel av årets over- eller underskudd i investeringen presenteres på egen linje i resultatoppstillingen. Balanseført verdi av investeringen tillegges Ferds andel av totalresultatet i investeringen. Balanseført verdi av investeringer i tilknyttede selskaper klassifiseres som ”Investeringer etter egenkapitalmetoden”.
               
Unntaket fra bruk av egenkapitalmetoden i henhold til IAS 28 for investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet som eies av investeringsvirksomheter blir lagt til grunn for presentasjon av investeringene i forretningsområdet Ferd Capital. Disse investeringene innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat og klassifiseres som omløpsmidler i balansen. Verdiendringer på investeringene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av investeringene føres som netto driftsinntekt i resultatet.
               
Salgsinntekter
Selskapets salgsinntekter stammer i hovedsak fra levering av tjenester til andre selskaper i samme konsern og andre nærstående parter. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig.
               
Salgsinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget og presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter. Salgsinntekter presenteres som Andre inntekter i resultatet.
               
Omregning av utenlandsk valuta
Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til Ferd AS. Transaksjoner i utenlandsk valuta innregnes og måles i NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til NOK basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatet.
               
Klassifisering av finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferds balanse og er av vesentlig betydning for selskapets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
1) Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2) Utlån og fordringer
3) Finansielle forpliktelser
               
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1. Derivater klassifiseres til handelsformål og som omløpsmidler. Balanseført verdi av rentederivater balanseføres som Renteinvesteringer.
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til "virkelig verdi opsjonen" i IAS 28.18. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
               
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer, andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
               
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom gjelden forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen. Gjeld som har oppstått ved bruk av Ferds lånefasilitet presenteres som langsiktig gjeld dersom Ferd både har mulighet til og intensjon om å rullere gjelden mer enn 12 måneder.
               
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når selskapet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
               
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder. Verdiendringer innregnes i resultatet.
               
Utlån og fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, fratrukket eventuelt verdifall. Avsetning for verdifall gjøres for faktiske og mulige tap på krav. Ferd gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
               
Finansielle forpliktelser klassifisert som andre forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode.
               
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter, endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter innregnes når selskapet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter i resultatet.
               
Finansielle derivater og sikring
Ferd kan benytte finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Derivatene blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring i selskapsregnskapet.
               
Skatter
Skattekostnaden i resultatet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot Andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (OCI) er også ført mot totalresultatet. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
               
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Betalbar skatt for perioden beregnes basert på skattegrunnlaget, som avviker fra Resultat før skatt på grunn av resultatposter som kommer til inntekt eller fradrag i en annen periode (midlertidige forskjeller) eller resultatposter som aldri kommer til beskatning (permanente forskjeller).
               
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring på balansedagen.
               
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser, og selskapet er i stand til og har til hensikt å gjøre opp skatteforpliktelsen netto.
               
Varige driftsmidler
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles pålitelig, mens løpende vedlikehold resultatføres.
               
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmiddelet testet for nedskrivninger.
               
Nedskrivninger
Varige driftsmidler vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.
               
Ved vurdering av verdifall, beregnes eller estimeres først eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet.
               
Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, resultatføres differansen som nedskrivning. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
               
Leieavtaler
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Ferd AS har for tiden kun leieavtaler klassifisert som operasjonelle.
               
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
               
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
Ytelsesbaserte ordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Selskapets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen beregnes av aktuar og er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
               
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening, avkortning og oppgjør av pensjonsordninger, planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader i den perioden den ansatte har jobbet og dermed opptjent pensjonsrettighetene, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatføres som finanskostnader i samme periode. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de er identifisert.
               
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når selskapet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
               
Innskuddsbaserte ordninger
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
               
Avsetninger
Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom effekten av diskontering er vesentlig.
               
Utbytte
Utbytte og utdeling av konsernbidrag som foreslås av styret, klassifiseres som kortsiktig gjeld i regnskapet, i samsvar med unntaksregelen i "Forskrift om forenklet regnskapsstandard" § 3-1, 1. ledd nr 4, gitt i medhold av Regnskapslovens § 3-9.
               
Driftssegmenter
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering.
               
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i selskapets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis den ordinære driften, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
               
Nærstående parter
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående parter. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
               
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2015 eller tidligere.
               
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2015:
 
Ferd har ikke implemenetert nye standarderer i 2015
             
 
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase omhandler klassifikasjons- og målereglene. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak. Bruk av amortisert kost og virkelig verdi videreføres som grunnlag for måling. Konkrete definerte instrumenter får krav om måling til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført mot utvidet resultat. Alle øvrige instrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat.
               
Fase 2 omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter, og med endringene følger en vridning fra å gjøre avsetninger for påløpte tap til forventede tap. Med den nye standarden er det altså ikke lenger behov for en konkret tapshendelse for at det skal gjøres avsetning for kredittap. Det skal gjøre avsetninger for estimerte tap og endringer i disse estimatene skal også løpende resultatføres. Endringen vil særlig ha konsekvenser for banker og utlånsvirksomheter, men også Ferd-konsernet, som har betydelige fordringer fra salg av varer og tjenester forventes berørt til en viss grad.
               
Fase 3 omhandler sikringsbokføring, og reglene i IFRS 9 er betydelig mer fleksible enn i IAS 39. Flere typer instrumenter kvalifiserer som sikringsinstrumenter, flere typer risiki kan sikres, og ikke minst er de strenge effektivitetskravene i IAS 39 lempet på. I stedet for å teste effektiviteten er det i IFRS 9 innført et prinsipp om en kvalitativ økonomisk sammenheng mellom sikringsinstrument, sikringsobjekt og risiko. Til gjengjeld er det innført flere notekrav knyttet til foretakets sikringsstrategi.
               
Implementeringsdato for IFRS 9 er satt for regnskaper som starter 1.1.2018, men EU har ikke godkjent bruk av standarden ennå. Ferd avventer foreløpig IFRS 9, men vil anvende IFRS 9 når den blir pliktig.
               
IFRS 15 Inntektsføring
IFRS 15 er en felles standard for regnskapsføring av inntekter fra kunder og erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter, IFRIC 13 Kundelojalitetsprogrammer, IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom, IFRIC 18 Overføring av eiendeler fra kunder og SIC 31 Byttehandel vedrørende reklametjenester. IFRS 15 omhandler kun inntekter fra kontrakter med kunder. Inntekter knyttet til gjelds- og egenkapitalinstrumenter som tidligere var omfattet av IAS 18, er nå lagt under IAS 39 (og IFRS 9 når implementert).
               
Hovedprinsippet i IFRS 15 er at innregning av inntekter skal gjøres på en slik måte at inntektsføringen gir et riktig bilde av hvordan vederlag for leveranse av varer og tjenester tilflyter foretaket. IFRS 15 innfører en fem-trinns modell for inntektsføring, hvor kundekontrakter skal identifiseres og dekomponeres i separate leveringsforpliktelser som skal prises og innregnes separat.
               
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2018, men standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Ferd AS har som investeringsforetak svært begrenset med inntekter fra kundekontrakter og vil sannsynligvis ikke påvirkes av implementeringen av standarden.
               
IFRS 16 Leieavtaler
             
IFRS 16 erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. I tråd med dette skal en utleier fortsette å klassifisere sine leieavtaler som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, og regnskapsføre disse to typene leieavtaler forskjellig.
 
               
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2019, men standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Standarden forventes ikke å ha vesentlige konsekvenser for Ferd AS
 
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
           
               
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av regnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
               
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
Ferds balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
               
Noterte aksjer og andeler
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
               
Unoterte aksjer og andeler
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
               
Hedgefond
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser.
               
Renteinvesteringer
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
               
Derivater
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på datterselskaper med eiendommer
Ferd har datterselskaper med eiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av forventede fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
               
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
 
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
               
Avkastningskravet fastsettes til risikofri rente tillagt risikopremie for eiendommen.
               
Risikopremien baseres på:
 
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
               
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
               
Næringseiendommer som ikke er utleid og eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes normalt ved uavhengig takst.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle datterselskaper og datterselskaper eid av forretningsområdet Ferd Capital
Ferd AS eier investeringer indirekte gjennom datterselskaper som er holdingselskaper for disse investeringene. Virkelig verdi av disse datterselskapene er verdsatt til bokført verdi av egenkapitalen, for deretter å justere for ikke bokførte verdiendringer på de underliggende investeringene. De underliggende investeringene er verdsatt etter de samme prinsipper og metoder som Ferd AS' direkteinvesteringer.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
         
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering. Ferd har følgende 4 forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børstnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments. Special Investments er et mandat i oppstartsfasen.
             
Ferd Capitals største investeringer per 31.12.2015 er:
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
- TeleComputing (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester.
- Interwell (58 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (95 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Petroleum Geo-Services (10,1 prosent eierandel). Petroleum Geo-Services (PGS) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Fjord Line (38,5 prosent eierandel). Fjord Line er et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond består av to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen, men som er attraktive sett opp i mot Ferds samlede portefølje og bidrar til å spre risikoen i konsernet.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefond kjøpt i annenhåndmarkedet. Disse investeringene har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen. I Øvrig virksomhet inngår også finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Driftsinntekter
2 684 932
319 149
1 419 496
144 630
336 008
465 648
Driftskostnader
- 120 681
- 33 006
- 9 181
- 11 570
- 20 298
- 46 626
Driftsresultat
2 564 250
286 143
1 410 316
133 060
315 710
419 022
             
Balanse 31.12.15
           
Investeringer i datterselskaper
11 440 623
8 919 426
   
2 423 020
98 177
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 740 904
1 573 941
6 218 513
3 887 561
130
3 060 759
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
3 285
18 240
53 061
41 352
- 439 971
330 603
Øvrige eiendeler
515 464
104 811
27 132
95 173
63 399
224 950
Sum eiendeler
26 700 277
10 616 418
6 298 707
4 024 085
2 046 577
3 714 489
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2014
           
Driftsinntekter
736 789
-1 265 018
665 319
96 213
274 100
966 175
Driftskostnader
- 153 015
- 49 929
- 8 734
- 8 293
- 20 323
- 65 736
Driftsresultat
583 775
-1 314 946
656 585
87 920
253 777
900 439
             
Balanse 31.12.14
           
Investeringer i datterselskaper
10 824 395
8 614 104
   
2 130 528
117 345
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
13 466 817
931 482
5 645 278
2 869 671
130
5 895 784
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
371 542
769 191
11 390
- 157 173
248 456
- 554 033
Øvrige eiendeler
1 536 480
2 334
3 903
146 557
138 795
1 628 101
Sum eiendeler
26 199 234
10 317 111
5 660 572
2 859 054
2 517 909
4 844 589
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
                           
                               
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
                     
                               
Investeringer i datterselskaper
270 010
498 597
 
768 607
                     
Noterte aksjer og andeler
160 055
134 741
984 989
1 279 785
                     
Unoterte aksjer og andeler
16 766
- 243 420
44 687
- 181 967
                     
Hedgefond
159 060
- 21 576
659 234
796 718
                     
Sum 2015
605 891
368 342
1 688 910
2 663 143
                     
                               
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
                     
                               
Investeringer i datterselskaper
765 179
-1 904 662
 
-1 139 483
                     
Noterte aksjer og andeler
156 786
- 414 465
972 475
714 795
                     
Unoterte aksjer og andeler
 
- 46 840
13 517
- 33 322
                     
Hedgefond
28 869
749 608
389 638
1 168 115
                     
Sum 2014
950 834
-1 616 359
1 375 630
710 105
                     
                               
                       
                             
 
NOTE 5
FINANSIELLE INSTRUMENTER OG BRUK AV VIRKELIG VERDI
           
               
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
               
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
               
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.
               
Verdsettelsesmetoder
Verdien av datterselskaper er fastsatt ved ta utgangspunkt i selskapenes bokførte egenkapital og justere for ikke bokførte verdiendringer. Underliggende investeringer verdsettes etter samme prinsipper som investeringer eid direkte i Ferd AS, som beskrevet nedenfor.
               
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
               
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV / EBITDA, EV / EBITA, EV / EBIT og EV / (EBITDA - CAPEX). Ferd innhenter relevante multipler for sammenlignbare selskaper. Multiplene for porteføljeselskapene justeres dersom forutsetningene ikke er like med peer group. Slike forutsetninger kan bestå av kontrollpremie, likviditetsrabatt, vekstforutsetninger, marginer eller tilsvarende. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne normalt som grunnlag for vår verdsettelse.
               
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV). Ferd gjør en kritisk vurdering av om rapportert NAV kan legges til grunn.
               
Den delen av hedgefondporteføljen som rapporteres under Øvrig er kjøpt i annenhåndsmarkedet, ofte med en betydelig rabatt i forhold til rapportert verdi fra fondene (NAV). Ved måling av disse hedgefondene innhentes anslag fra flere eksterne meglere for å vurdere hvilken rabatt disse hedgefondene omsettes til, sammenlignet med siste rapporterte NAV. Ferd gjør en vurdering av megleranslagene, anslår beste estimat for rabatt og benytter dette estimatet ved verdsettelse av hedgefondene.
               
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Periodevis sammenlignes våre beregnede verdier mot uavhengige takster.
               
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av selskapets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
               
     
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
   
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig
verdi
 
Anleggsmidler
         
Investeringer i datterselskaper
11 440 623
   
11 440 623
11 440 623
Andre langsiktige fordringer
 
100 841
 
100 841
100 841
Sum 2015
11 440 623
100 841
 
11 541 464
11 541 464
Sum 2014
10 824 395
841
 
10 825 236
10 825 236
               
Omløpsmidler
             
Kortsiktige fordringer mot selskap i samme konsern
 
118 691
 
118 691
118 691
Andre kortsiktige fordringer
 
286 656
 
286 656
286 656
Noterte aksjer og andeler
7 283 017
   
7 283 017
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler
2 144 722
   
2 144 722
2 144 722
Hedgefond
5 177 254
   
5 177 254
5 177 254
Renteinvesteringer
135 912
   
135 912
135 912
Bankinnskudd
 
3 285
 
3 285
3 285
Sum 2015
14 740 904
408 633
 
15 149 537
15 149 537
Sum 2014
13 501 782
1 862 113
 
15 363 895
15 363 895
               
Kortsiktig gjeld
         
Leverandørgjeld
   
1 217
1 217
1 217
Offentlige avgifter
   
6 195
6 195
6 195
Gjeld til selskap i samme konsern
   
71 125
71 125
71 125
Annen kortsiktig gjeld
73 578
 
32 002
105 580
105 580
Sum 2015
3 079
 
1 439 052
1 442 132
1 442 132
Sum 2014
3 079
 
1 439 052
1 442 132
1 442 132
               
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
               
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.
               
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Ferds hedgefondportefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
               
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Dette gjelder investeringer der all informasjon eller deler av informasjonen om verdi ikke kan observeres i markedet. Ferd benytter også verdsettelsesmodeller for investeringer der aksjen har liten eller ingen omsetning. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes også på nivå 3. For Ferd gjelder dette private equity- og andre fondsinvesteringer rapportert under øvrige der rapportert NAV må justeres for rabatter. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
               
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
               
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle eiendeler målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2015
Investeringer i datterselskaper
   
11 440 623
11 440 623
Andre kortsiktige fordringer
           
 
Noterte aksjer og andeler
     
7 283 017
   
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler
         
2 144 722
2 144 722
Hedgefond
       
3 887 561
1 289 693
5 177 254
Renteinvesteringer
       
135 912
 
135 912
Annen kortsiktig gjeld
       
- 73 578
 
- 73 578
Sum 2015
     
7 283 017
3 949 894
14 875 038
26 107 949
               
Beløp i NOK 1 000
     
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2014
Investeringer i datterselskaper
         
10 824 395
10 824 395
Andre kortsiktige fordringer
       
34 964
 
34 964
Noterte aksjer og andeler
     
6 622 552
   
6 622 552
Unoterte aksjer og andeler
       
 
2 215 184
2 215 184
Hedgefond
       
2 869 671
1 759 410
4 629 081
Annen kortsiktig gjeld
       
- 3 079
 
- 3 079
Sum 2014
     
6 622 552
2 901 556
14 798 989
24 323 097
               
               
               
               
               
               
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
Beløp i NOK 1 000
 
IB 01.01.15
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.15
Investeringer i datterselskaper
 
10 824 395
117 630
 
498 597
 
11 440 623
Unoterte aksjer og andeler
 
2 215 184
486 274
- 358 003
-243 420
44 687
2 144 722
Hedgefond
 
1 759 410
199 069
- 730 396
- 445 596
507 206
1 289 693
Sum
 
14 798 989
802 973
-1 088 399
- 190 419
44 687
14 875 038
               
Beløp i NOK 1 000
 
IB 01.01.14
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.14
Investeringer i datterselskaper
 
11 403 639
1 325 568
- 150
-1 904 662
 
10 824 395
Unoterte aksjer og andeler
 
2 922 904
153 471
- 647 684
- 93 388
- 120 119
2 215 184
Hedgefond
 
2 001 380
91 680
- 901 293
567 643
 
1 759 410
Sum
 
16 327 923
1 570 719
-1 549 127
-1 430 407
- 120 119
14 798 989
               
Oversikt over benyttede inndata og sensitivitetsanalyse
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
               
Beløp i NOK 1 000
Balanseført verdi per 31.12.15
Benyttede og implisitte
EBITDA multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10 prosent
Verdi, dersom multippel økes med 10 prosent
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Verdi, dersom renten reduseres med 1 prosentpoeng
Investering i Ferd Eiendom AS 1)
2 423 426
     
7,0% - 11,7%
2 094 119
2 911 119
Øvrige investeringer i datterselskaper
9 017 197
9,2 - 15,7
7 638 197
10 396 197
     
Unoterte aksjer og andeler 2)
402 777
           
Beløp i NOK 1 000
       
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabatten økes med 10 prosent
Verdi dersom rabatten reduseres med 10 prosent
Hedgefond 3)
1 289 693
     
1 % - 83 %
1 190 048
1 389 338
               
1) Ca 68 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 19 % av verdien av unoterte aksjer og andeler er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene er verdsatt basert på rapportert NAV uten at Ferd har mulighet til å regne på senstiviteten, selv om multipler sannsynligvis er benyttet ved fastsettelsen av NAV.
3) Ca 80 % av hedgefondene på nivå 3 er sensitive for endring i rabatt.
NOTE 6
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
             
                 
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
                 
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen. Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
                 
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
Likviditetsrisiko
Ferd har likviditet i fokus. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden i note 16.
                 
Valutarisiko
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.
                 
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.15:
         
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i NOK 1 000
       
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
         
NOK
3 486 070
USD
- 400 000
         
NOK
1 913 430
EUR
- 200 000
                 
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
                 
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
                 
Beløp i NOK 1 000
           
2015
2014
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 100 000
-4 200 000
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-1 700 000
-1 700 000
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 300 000
- 300 000
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
-1 200 000
-1 100 000
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-7 300 000
-7 300 000
                 
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
28%
31%
NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
 
     
 
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
   
Elopak AS
Røyken
100,0 %
FC Well Invest AS
Bærum
100,0 %
FC-Invest AS
Bærum
100,0 %
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
1912 Top Holding AS
Bærum
99,5 %
Ferd Eiendom AS
Bærum
100,0 %
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Ferd MG Holding AS
Bærum
99,2 %
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Swix Sport AS
Oslo
100,0 %
     
Anleggsaksjer og -andeler > 10 % eierandel
   
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
     
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
Fjord Line AS
 
38,5 %
Credo Invest Nr 9 AS
 
51,3 %
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Intera Fund I
 
12,0 %
Marical Inc
 
22,4 %
NMI AS
 
12,5 %
NMI Fund III
 
28,4 %
NMI Global
 
12,5 %
NMI Frontier
 
12,5 %
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,1 %
SPV Herkules II LP
 
81,5 %
NOTE 8
SKATTER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Skattekostnad består av
   
Betalbar inntektsskatt
69 025
156 567
Endring i utsatt skatt
136 730
95 395
Skatt relatert til tidligere år
- 16 877
765
Betalt kildeskatt
13 030
 
Skattekostnad
201 908
252 727
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Årets betalbare skatt
69 025
156 567
Avgitt konsernbidrag
- 59 558
- 112 683
Betalbar skatt fra tidligere år
- 9 467
2 457
Betalbar skatt i balansen
 
46 341
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
     
Resultat før skattekostnad
2 024 665
787 492
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (27 %)
546 660
212 623
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
- 414 993
- 438 059
Urealiserte verdiendringer på verdipapirer
- 10 890
580 273
Justering av skatt tidligere perioder
- 16 877
765
Betalt kildeskatt
13 030
 
Skatt ført over OCI
- 522
 
Effekt av endring i skattesats
- 28 789
 
Justering av utsatt skatt tidligere perioder *)
112 095
- 106 804
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
2 194
3 929
Skattekostnad
201 908
252 727
Effektiv skattesats
10,0 %
32,1 %
 
 
 
Utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Fordringer
- 5 321
- 9 213
Gevinst- og tapskonto
3 069
4 143
Finansielle instrumenter
- 10 113
8 609
Varige driftsmidler
234
199
Avsetninger
5 323
4 583
Netto pensjoner
- 7 502
- 6 658
Aksjer og andeler
413 491
376 027
Fremførbart underskudd *)
- 39 322
- 154 563
Balanseført verdi 31.12, utsatt skatteforpliktelse
359 859
223 128
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Balanseført verdi 1.1.
223 128
128 054
Resultatført i perioden
137 253
95 395
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
- 522
- 321
Balanseført verdi 31.12
359 859
223 128
     
*) Som følge av endret rettstilstand for suksesshonorar (carried interest) i Private Equity fond endres Ferds skattegrunnlag. Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Vi opprettholder derfor balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fradrag for suksesshonorar for 2013 og 2014. Da tidligere år ikke var en del av forliket er fradragene for tidligere år ikke endelig avklart. Vi kan derfor regnskapsmessig ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.
NOTE 9
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
     
         
Beløp i NOK 1 000
   
2015
2014
Lønn
   
63 544
46 508
Sosiale avgifter
   
10 878
17 717
Pensjonskostnader (se note 15)
   
7 828
6 733
Andre ytelser
   
3 309
3 457
Sum
   
85 559
74 415
         
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
36
38
         
Lønn og honorarer til konsernsjef
       
         
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
John Giverholt
3 416
433
307
1 115
         
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
         
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G og oppebærer med det rett til en innskuddsordning. Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
         
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
         
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Leie av bygninger o.l.
6 337
6 159
Honorarer til advokater, konsulenter og revisor
19 175
25 045
Reisekostnader
2 016
1 876
Tap og endring i nedskrivning på fordringer
- 12 836
26 035
Andre kostnader
19 150
17 932
Sum
33 841
77 046
NOTE 11
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
 
     
Oversikt over honorar til selskapets revisor, revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS:
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Revisjonshonorar
1 089
1 140
Andre attestasjonstjenester
   
Andre tjenester utenfor revisjon
446
64
Sum
1 535
1 204
     
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til oversettelse av årsregnskap. Alle beløp er eks mva.
NOTE 12
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
       
2015
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 920
20 747
24 667
Tilgang
 
1 366
1 366
Avgang
 
- 2 124
- 2 124
Anskaffelseskost 31.12.
3 920
19 989
23 909
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 564
14 564
Årets avskrivninger
 
1 282
1 282
Avgang avskrivninger
 
- 1 212
- 1 212
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
14 633
14 633
       
Balanseført verdi 31.12.
3 920
5 355
9 275
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 337
 
 
       
2014
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 118
19 902
23 020
Tilgang
802
3 903
4 705
Avgang
 
- 3 058
- 3 058
Anskaffelseskost 31.12.
3 920
20 747
24 667
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 938
14 938
Årets avskrivninger
 
1 554
1 554
Avgang avskrivninger
 
- 1 928
- 1 928
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
14 564
14 564
       
Balanseført verdi 31.12.
3 920
6 183
10 103
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 159
   
NOTE 13
BANKINNSKUDD
 
     
Blant balanseførte bankinnskudd inngår følgende bundne midler:
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Skattetrekkskonto
4 624
4 558
NOTE 14
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
     
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.15 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
     
Eierstruktur
   
Aksjonærene i selskapet per 31.12.15 var:
 
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
183 267 630
100,00%
     
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med Ferd Holding AS og Ferd JHA AS på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
     
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
69,94%
15,20%
     
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
 
     
FERDS PENSJONSORDNINGER
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn under 12G.
     
For lønn over 12 G har Ferd etablert en pensjonsordning som innebærer at de ansatte opptjener en pensjonsrettighet hvert år. Samtidig med etableringen ble ordningen lukket for nyansatte. Rettigheten består av en andel av lønnen over 12 G, samt en avkastningskomponent som avhenger av den ansattes valgte risikoprofil. Pensjonsordningen har mange fellestrekk med en innskuddsordning, men ettersom Ferd ikke gjennomfører løpende utbetalinger til et fond, men har valgt å sitte med avkastningsrisikoen selv, skal ordningen regnskapsmessig klassifiseres som en ytelseseordning. Ferd har innregnet forpliktelsen som en pensjonsforpliktelse og kostnadsfører de løpende innskuddene og den løpende avkastningen etter hvert som de pådras.
     
Konsernledelsen har dessuten en førtidspensjonsordning som gir de anledning til å gå av fra fylte 65 år. Dette er også en ytelsesordning.
     
     
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
 
2015
2014
Diskonteringsrente
1,90%
2,70%
Forventet lønnsvekst
2,50%
3,25%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
2,25%
3,00%
     
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
30 007
24 659
Virkelig verdi av pensjonsmidler
 
 
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
30 007
24 659
     
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
24 659
83 295
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
3 053
2 004
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
361
1 257
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
1 934
1 190
Utbetalte ytelser
 
- 63 087
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
30 007
24 659
     
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
 
62 716
Utbetalte ytelser
 
- 62 716
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
 
 
     
Estimatavvik innregnet i totalresultat
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
- 1 934
- 1 190
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
- 1 934
- 1 190
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
3 053
2 004
Pensjonskostnad på innskuddsordninger
4 094
4 729
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som lønnskostnader
7 147
6 733
     
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
361
1 257
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som rentekostnader
361
1 257
NOTE 16
KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD
 
     
 
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp i NOK 2015
Lånebeløp i NOK 2014
NOK
 
500 000
Kortsiktig rentebærende gjeld 31.12 til pålydende
-
500 000
Aktiverte opptrekkskostnader
-21 292
-16 975
Balanseført verdi 31.12.
-21 292
483 025
     
Ferd har en samlet lånefasilitet på 6 milliarder NOK. Opptrekkskostnader knyttet til fasiliteten er periodisert over løpetiden. Da vi ikke har opptrekk på lånefasaliteten per 31.12.2015 klassifiseres de aktiverte opptrekskostnadene som andre fordringer.
NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
 
     
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Fordringer
   
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
117 884
724 687
Sum fordringer
117 884
724 687
     
Gjeld
   
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
70 046
909 732
Sum gjeld
70 046
909 732
     
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 1,5%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Tjenester fakturert til konsernselskaper
   
Stabstjenester
7 368
8 847
Eiendomsforvaltning
15 737
16 174
Sum inntekter
23 104
25 022
     
Renter på konserninterne lån og mellomværender
   
Renteinntekt
6 352
6 582
Rentekostnader
 
- 1 269
Netto renteinntekter
6 352
5 313
NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
 
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Forpliktelser til å yte egenkapitalinnskudd i datterforetak og andre foretak
343 500
343 500
Andre forpliktelser ovenfor datterselskaper
350 000
 
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
702 106
620 401
Sum
1 395 606
963 901
     
Betingede forpliktelser og tvister
Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Vi opprettholder derfor balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fradrag for suksesshonorar for 2013 og 2014. Da tidligere år ikke var en del av forliket og følgelig ennå ikke er avklart, kan vi ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene før en endelig avklaring foreligger.
     
Ferd AS er fortiden ikke part i andre tvister.
     
Hendelser etter balansedagen
Ferd AS solgte i januar 2016 virksomheten TeleComputing til investeringsfondet IK Investment Partners. Salget ble endelig gjennomført i mars 2016.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS