Årsrapport 2015

Sosiale Entreprenører

Hovedresultater i 2015

l

980 unge har kommet i jobb eller skole igjen med Pøbelprosjektet

145 unge har tatt positivt grep om eget liv etter FROG-kurs utviklet av lyk-z&døtre

69 unge får et team rundt seg og nye muligheter gjennom Kjør for Livet

Lærervikaren er lansert for barneskoler, en database som gir skolene en mulighet til å sikre elevene faglig og pedagogisk godt innhold på sine vikartimer.

Sosent-konferanse med 350 deltakere og svært gode tilbakemeldinger

Innovasjon Norge lovet å ta sosiale entreprenører tydeligere inn i sitt arbeid

Regjeringen har lovet en kokebok for kommunene om å jobbe med sosiale entreprenører

r

2015 oppsummert
De samlede tallene viser at det tar tid å bygge sosiale selskaper, men at et solid flertall av våre sosiale entreprenører bygger seg jevnt sterkere. Ferd SEs årlige konferanse samlet 450 engasjerte mennesker i Oslos storstue Operaen, i skapende dialog og konkrete innspill til Innovasjon Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her ble også sosiale entreprenører lovet en kokebok fra Regjeringen for å lette kommunenes samarbeid med nyskapere som dem, og Innovasjon Norge lovet å få dem tydeligere inn i sin strategi.

Dette ble året da vi fikk like mange selskaper i Alumni-porteføljen som i den aktive delen av porteføljen; syv i hver.


Markedet
Det tar tid å bygge et marked for sosiale entreprenører i Norge, og det er fortsatt et umodent marked. Det er behov for flere investorer og flere kunder både offentlig og privat som tør å teste ut nye løsninger. Selskapene vi finner med nyskapende ideer for sosial effekt er i en svært tidlig fase eller i en oppstart. Det er få tradisjonelle investorer som vurderer denne typen selskap. De fleste sosiale entreprenører har et relativt lavt økonomisk inntjeningspotensial, noe som gjør at de har behov for en annen type investorer; såkalt "social first", de som primært er ute etter den sosiale effekten selskapet kan skape. Vi har tro på at flere av selskapene på sikt kan utvikle seg til også å bli gode investeringer finansielt, men det krever tid og tålmodighet.

Vi har merket en klar økende interesse for å vurdere å investere i sosiale entreprenører fra miljøer som tradisjonelt har investert rent finansielt eller mer rent sosialt (familier, stiftelser etc.). 


Det å gå over til mer blandede investeringsmodeller viser seg å ta tid - både til diskusjoner og utvikling av strategier. Vi tror flere vil komme mer aktivt på investorbanen fremover. Ferd SE har tro på at Sparebankstiftelsene landet rundt har mye å bidra med av nettverk, lokal kunnskap og kapital til sosiale entreprenører.  Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus kom sterkt på banen dette året, og har gjennom en avtale med Ferd SE og lokale kommuner startet et spennende samarbeid både med InTempo og Kjør for livet i sin region. 


Porteføljen
I utgangen av 2015 har vi 7 aktive porteføljebedrifter med oss, og 3 selskap gikk i løpet av året over til Alumni-porteføljen.  Denne samlede porteføljen har bevist at de leverer verdier til samfunnet. (Vista Analyse, 2014). Vår viktigste innsats er å bistå selskapene til å skape en solid dobbel bunnlinje med både sosiale og økonomiske resultater. Ved å vise at dette er gode investeringer for samfunnet ønsker vi å bane vei for at flere griper muligheten for å investere i å bygge et marked for sosiale entreprenører og selskaper med en klar dobbel bunnlinje. Fra vår eier Johan H. Andresen gjorde sin første avtale med en sosial entreprenør i 2009 har vi arbeidet aktivt med 18 selskaper. I tillegg til vår kompetanse har vi brukt verktøy som tilskudd, lån og garantier for å bidra til selskapenes utvikling.

Vi har tro på de samme hovedprinsippene som mange andre sosiale investorer i Europa; langsiktige avtaler, støtte til oppbygging og profesjonalisering av organisasjonen (drift) og måling av sosial effekt.


Gjennom året 2015 har vi mottatt og behandlet over 150 søknader og tatt opp to nye entreprenører i Grunntrinn, det nyetablerte intensive "startåret" for porteføljen. Dersom selskapene utvikler seg som forventet dette året vil de gå over på 3-årsavtaler som de andre i porteføljen.

Barnas Plattform – Birgit Semundseth har utviklet verktøy for å øke barns selvfølelse, og jobber med å spre disse til foreldre og andre som jobber med barn.

Norsk Mestring – Espen Holmgren har over flere år utviklet sitt konsept Villmarksterapi, og lykkes med å få unge ut av utfordrende situasjoner gjennom tett dialog, oppfølging og aktiv bruk av naturen.

Alumni-porteføljen
Målet med alle våre investeringer er at virksomhetene skal stå på egne økonomiske ben i løpet av en 3 til 6 års periode. De sosiale entreprenørene våre får tilbud om å flytte over til Alumni-porteføljen når vi avslutter våre aktive avtaler. Dette innebærer deltakelse på våre samlinger 2-3 ganger i året for alle porteføljebedriftene og oppdatering på økonomiske og sosiale resultater. I 2015 gikk Forskerfabrikken, Pøbelprosjektet og Trivselsleder over i Alumni-porteføljen. De andre i porteføljen er Gatemagasinet Asfalt, Ungt Entreprenørskap, Unicus og Gladiator/Aball1. Det disse virksomhetene har oppnådd er vi utrolig stolte av. 

Konferansen Sosialt Entreprenørskap 2014
Vi flyttet vår årlige konferanse til høsten, og inviterte bredt til vår 6. samling i Operaen den 3. november. Idéen bak konferansen er å samle et bredt spekter av aktører i Norge, for sammen å styrke feltet Sosialt Entreprenørskap. Vi skapte en dag med faglig påfyll rundt utviklingen av feltet og behov for sosial effekt, også gjennom dialog og innspill til Regjeringen og Innovasjon Norge - på tvers av roller, bransjer og fagkunnskap. "Hva om effekt var det viktigste" var gjennomgangstema og kan sees illustrert på konferansenettsiden www.sosentkonferansen.no. Den tydeligste effekten demonstrerte Forandringsfabrikken, som sammen med sine Barnevernsproffer viste hvilken kunnskap og endringsstyrke barn og unge besitter. Det de har skapt og skaper av endringer i hjelpesystemene for barn og unge gjorde salen både imponert og varme om hjertet.

Åpent hus
Johan, Katinka og Øyvind har også i år tatt på seg foredrag og presentasjoner i inn- og utland. Vi har fortsatt våre jevnlige "Åpent hus", fem ganger i 2015. Dette er et to-timers møte i Ferds lokaler på Lysaker, som vi inviterer til via nett og sosiale medier. Her kan hvem som helst komme og møte oss, høre om sosialt entreprenørskap og lufte sine utfordringer. Til sammen deltok 30 personer i 2015.

Organisasjon
Forretningsområdet har i 2015 økt fra tre til fem årsverk, fordelt på seks fast ansatte. Denne styrkingen av fagområdet skal bidra til å styrke våre sosiale entreprenørers økonomifunksjon og –kompetanse. I tillegg ønsker vi å styrke møteplassene våre og vårt bidrag til å påvirke og utvikle mulighetene for sosiale entreprenører til å utgjøre en positiv forskjell i det norske samfunn.

Fremtidsutsikter
Sosialt entreprenørskap er et område i vekst internasjonalt og med en stadig økende interesse også i Norge. Ferd SE opplever stor pågang fra andre aktører som ønsker å lære av våre erfaringer og samarbeide om mulige prosjekter. Vi deler aktivt fra det vi har lært både gjennom foredrag og møter med aktuelle aktører. Vi har valgt å prioritere miljøer og personer der vi mener det er et stort potensiale for handling og effekt, i en positiv retning for sosialt entreprenørskap.

Les mer om Ferd Sosiale Entreprenører og deres portefølje her.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS