Årsrapport 2015

Balanse

Balanse pr. 31. desember
     
       
Beløp i NOK 1 000
Note
2015
2014
       
EIENDELER
     
       
Anleggsmidler
     
       
Immaterielle eiendeler
3 153 719
4 117 955
Utsatt skattefordel
257 916
195 585
Varige driftsmidler
2 175 360
2 436 626
Investeringer etter egenkapitalmetoden
494 635
442 250
Investeringseiendom
3,5,8
2 235 900
2 386 449
Pensjonsmidler
25 370
17 391
Andre finansielle anleggsmidler
223 625
272 285
Sum anleggsmidler
 
8 566 524
9 868 541
       
Omløpsmidler
     
       
Varer
2 635 545
2 381 419
Kortsiktige fordringer
2 436 638
2 953 019
Noterte aksjer og andeler
3,5,7
7 283 017
6 622 553
Unoterte aksjer og andeler
3,5,7
3 071 613
3 086 854
Hedgefond
5 202 980
4 651 984
Renteinvesteringer
94 484
 
Bankinnskudd
 
1 852 737
1 320 725
Eiendeler klassifisert som holdt for salg
1 095 253
 
Sum omløpsmidler
 
23 672 269
21 016 554
SUM EIENDELER
32 238 793
30 885 095
       
EGENKAPITAL OG GJELD
     
       
Egenkapital
     
       
Innskutt egenkapital
4 050 578
4 050 578
Annen egenkapital
 
17 987 880
16 595 163
Ikke-kontrollerende eierinteresser
691 369
684 544
Sum egenkapital
 
22 729 827
21 330 285
       
Langsiktig gjeld
     
       
Pensjonsforpliktelser
193 138
169 417
Utsatt skatt
847 312
793 731
Langsiktig rentebærende gjeld
4 015 050
3 697 893
Annen langsiktig gjeld
147 187
294 103
Sum langsiktig gjeld
 
5 202 686
4 955 144
       
Kortsiktig gjeld
     
       
Kortsiktig rentebærende gjeld
 
661 163
1 314 066
Betalbar skatt
143 752
277 390
Annen kortsiktig gjeld
3 029 751
3 008 210
Gjeld klassifisert som holdt for salg
471 615
 
Sum kortsiktig gjeld
 
4 306 280
4 599 666
Sum gjeld
 
9 508 966
9 554 810
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
 
32 238 793
30 885 095
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
             
Generell informasjon
           
Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Ferd AS har hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker.
             
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder.
             
Selskapets regnskaper for 2015 ble vedtatt av styret 21. april 2016.
             
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
           
Ferd AS avlegger konsernregnskapet i samsvar med ”International Financial Reporting Standards (IFRS)” som er godkjent av EU.
             
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
           
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
             
Konsolidering og konsernregnskap
           
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Ferd AS og enheter hvor Ferd direkte eller indirekte har kontroll. Ferd har kontroll over en investering dersom Ferd har beslutningsmakt over foretaket som det er investert i, er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra foretaket, og samtidig har mulighet til å bruke denne beslutningsmakt over foretaket til å påvirke den variable avkastningen.
             
Ikke-kontrollerende eierinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen, men adskilt fra egenkapitalen som kan henføres til aksjonærene i Ferd AS. De ikke-kontrollerende eierinteressene måles enten til virkelig verdi eller til forholdsmessig andel av identifiserte netto eiendeler og gjeld. Prinsipp for måling av ikke-kontrollerende eierinteresser besluttes separat for hver transaksjon.
             
Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører. Ved endring i eierandel i datterselskap uten endring av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Differansen mellom vederlag og regnskapsført verdi av de ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til aksjonærene i Ferd AS. Ved tap av kontroll fraregnes datterselskapets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Eventuelle gjenværende eierinteresser på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap resultatføres.
             
Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Regnskap til datterselskaper omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.
             
Virksomhetssammenslutninger
           
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer identifisering av det overtakende foretak, fastsettelse av overtakelsestidspunktet, innregning og måling av de identifiserbare anskaffede eiendeler, de overtatte forpliktelser og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser i det overtatte foretaket, og innregning og måling av goodwill eller gevinst fra kjøp på gunstige vilkår.
             
Eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Goodwill innregnes til summen av virkelig verdi av vederlaget, innregnet beløp på de ikke-kontrollerende eierinteressene og virkelig verdi på tidligere eierandeler, fratrukket netto identifiserbare eiendeler i virksomhetssammenslutningen. Direkte kostnader forbundet med oppkjøpet resultatføres.
             
Betingede vederlag fra konsernet innregnes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer i det betingede vederlaget, som anses å være en finansiell forpliktelse etter IAS 39, innregnes i resultatet løpende. Ved trinnvise virksomhetssammenslutninger måles konsernets tidligere eierandel til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Verdijusteringen resultatføres.
             
Ikke videreført virksomhet
Dersom en vesentlig del av konsernets virksomhet er avhendet eller avtalt avhendet presenteres denne virksomheten som "Ikke videreført virksomhet" på egen linje i resultatregnskapet og i balansen. Dette medfører at alle andre presenterte tall er eksklusive den "ikke videreførte virksomhet". Sammenligningstallene for resultatposter blir omarbeidet i regnskap og i noter. Sammenligningstall for balanseposter og kontantstrømoppstilling blir ikke omarbeidet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
           
Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse innebærer at konsernet tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
             
Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen.
             
Unntaket fra bruk av egenkapitalmetoden i henhold til IAS 28 for investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet som eies av investeringsvirksomheter blir lagt til grunn for presentasjon av investeringene i forretningsområdet Ferd Capital. Disse investeringene innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat og klassifiseres som omløpsmidler i balansen.
             
Øvrige investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernets andel av årets over- eller underskudd i investeringen presenteres på egen linje i resultatoppstillingen. Balanseført verdi av investeringen tillegges Ferds andel av totalresultatet i investeringen. Korreksjoner gjøres for å tilpasse regnskapsprinsippene til konsernets prinsipper. Balanseført verdi av investeringer i tilknyttede selskaper klassifiseres som ”Investeringer etter egenkapitalmetoden” og inkluderer goodwill identifisert på overtakelsestidspunktet, redusert ved eventuelle senere nedskrivninger.
             
Salgsinntekter
           
Konsernets konsoliderte salgsinntekter stammer i hovedsak fra salg av et bredt spekter av varer både til industrien og til forbruker, leveranser av tjenester til oljesektoren, IT-tjenester og leveranser av emballasje og -systemer.
             
Inntekter fra varesalg regnskapsføres når gevinst- og tapspotensiale fra varen er overført til kunden, inntektene fra salget forventes å tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Dersom kontraktene inneholder flere elementer, inntektsføres inntekter fra hvert delelement separat så fremt overgang av risiko og kontroll kan vurderes separat for disse elementene. Kontrakter ved salg av fyllemaskiner og emballasje, henger kommersielt sammen og inntektsføring gjøres derfor for kontrakten samlet.
             
Salgsinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget og presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter.
             
Ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler beregnes gevinst eller tap ved salget ved å sammenholde salgssum med gjenværende balanseført verdi av det solgte driftsmiddelet. Beregnet gevinst/tap presenteres som del av henholdsvis andre driftsinntekter eller driftskostnader.
             
Omregning av utenlandsk valuta
           
Transaksjoner i utenlandsk valuta i de ulike enhetene i konsernet innregnes og måles i enhetens funksjonelle valuta på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatet med unntak av valutaeffekter på lån i utenlandsk valuta som er utpekt som sikring av nettoinvestering, samt konsernmellomværende som anses å være en del av nettoinvesteringen. Disse valutaeffektene innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil investeringen avhendes.
             
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til morselskapet. Ved konsolidering av datterselskap i utenlandsk valuta omregnes resultatposter til norske kroner etter en veid gjennomsnittskurs for året. For balanseposter, inklusiv merverdier og goodwill, benyttes valutakurs på balansedagen. Omregningseffekter som oppstår ved konsolidering av utenlandske enheter innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil datterselskapet avhendes.
             
Låneutgifter
           
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller produksjon av en eiendel som tar lang tid å ferdigstille for dens tilsiktede bruk, legges til anskaffelseskost for eiendelen. Også for investeringseiendommer som måles til virkelig verdi aktiverer Ferd låneutgifter som påløper i utbyggingsperioden. Ferd aktiverer låneutgifter fra det tidspunkt aktiviteter for å forberede eiendelen for dens tiltenkte bruk er satt i gang og låneutgifter begynner å påløpe. Aktivering fortsetter frem til disse aktivitetene er fullførte. Dersom utviklingsprosjektet midlertidig settes på vent,aktiveres ikke låneutgifter i oppholdsperioden.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter
           
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferd-konsernets balanse og er av vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
             
1)    Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2)    Utlån og fordringer
3)    Finansielle forpliktelser
             
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1. Derivater klassifiseres til handelsformål, med mindre de er en del av sikring, en annen eiendel eller forpliktelse. Eiendelene i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til ”virkelig verdi opsjonen” i IAS 28.18. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
             
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer, andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
             
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom gjelden forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen. Gjeld som har oppstått ved bruk av Ferds lånefasilitet presenteres som langsiktig gjeld dersom Ferd både har mulighet til og intensjon om å rullere gjelden mer enn 12 måneder.
             
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når konsernet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
             
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder. Verdiendringer innregnes i resultatet.
             
Utlån og fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, fratrukket eventuelt verdifall. Avsetning for verdifall gjøres for faktiske og mulige tap på krav. Konsernet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene. Tap ved verdifall innregnes i resultatet.
             
Finansielle forpliktelser klassifisert som andre forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode.
             
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter, endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter innregnes når konsernet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter og presenteres som ”Inntekter fra finansielle investeringer”.
             
Finansielle derivater og sikring
           
Konsernet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Finansielle derivater knyttet til en svært sannsynlig planlagt transaksjon (kontantstrømsikring) regnskapsføres i henhold til regelverket for sikringsbokføring når sikringsforholdet er dokumentert og oppfyller relevante krav til effektivitet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring av derivater anskaffet for sikring av risiko i en balanseført eiendel eller forpliktelse. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet.
             
Kontantstrømsikring presenteres ved at endring i virkelig verdi på det finansielle derivatet som er benyttet som kontantstrømsikring innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil den underliggende transaksjonen blir regnskapsført. Den ineffektive delen av sikringen resultatføres løpende.
             
Når sikringsinstrumentet utløper eller selges, den planlagte transaksjonen resultatføres eller når sikringen ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring, resultatføres akkumulert effekt av sikringsforholdet.
             
Skatter
           
Skattekostnaden i resultatet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet er også ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet, og skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
             
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Betalbar skatt for perioden beregnes basert på skattegrunnlaget, som avviker fra Resultat før skatt på grunn av resultatposter som kommer til inntekt eller fradrag i en annen periode (midlertidige forskjeller) eller resultatposter som aldri kommer til beskatning (permanente forskjeller).
             
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring i konsernregnskapet på balansedagen. Det er ikke balanseført utsatt skatt knyttet til førstegangsinnregning av goodwill ved virksomhetssammenslutninger. Det balanseføres heller ikke utsatt skatt på førstegangsinnregning ved kjøp av investeringseiendommer dersom kjøp av datterforetak med investeringseiendom vurderes som kjøp av enkelteiendel.
             
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser.
             
Goodwill
           
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap klassifiseres som immateriell eiendel.
             
Goodwill testes årlig for verdifall, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall, og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke.
             
Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttet selskap er inkludert i investeringen i tilknyttet selskap, og testes for nedskrivning som en del av balanseført verdi på investeringen. Gevinst eller tap ved salg av en virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill vedrørende den solgte virksomheten.
             
Ved testing av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantstrømgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få økonomiske fordeler av oppkjøpet.
             
Immaterielle eiendeler
           
Immaterielle eiendeler som er kjøpt separat balanseføres ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning balanseføres til virkelig verdi på sammenslutningstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres immaterielle eiendeler til kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over forventet utnyttbar levetid. Normalt benyttes lineære avskrivningsprofiler, da dette normalt best reflekterer bruken av eiendelene. Dette vil gjelde for immaterielle eiendeler som software, kunderelasjoner, patenter og rettigheter og aktiverte utviklingskostnader. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning årlig. Enkelte av konsernets balanseførte varemerker har ubestemt levetid.
             
Forskning, utvikling og andre internt genererte immaterielle eiendeler
           
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler fra utvikling balanseføres dersom alle de følgende kriterier er oppfylt:
             
1) Eiendelen kan identifiseres
2) Ferd har både til hensikt og evne til å fullføre den immaterielle eiendelen, herunder at Ferd har tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen.
3) De tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen er kjente
4) Det er sannsynlig at eiendelen vil generere fremtidige kontantstrømmer
5) Utviklingskostnadene kan måles pålitelig
             
Internt genererte immaterielle eiendeler avskrives over utnyttbar levetid fra det tidspunkt eiendelene er tilgjengelig for bruk. Når kravet til balanseføring ikke er til stede, kostnadsføres utgiftene i perioden de er påløpt.
             
Varige driftsmidler
           
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder lånekostnader. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig, mens løpende vedlikehold resultatføres.
             
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Varige driftsmidler som er aktivert under en finansiell leasing, blir avskrevet over det korteste av utnyttbar levetid og avtalt leieperioden. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmiddelet testet for nedskrivninger.
             
Nedskrivninger
           
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Dersom det foreligger indikatorer på mulig verdifall, foretas en vurdering av verdifall. Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall.
             
Ved vurdering av verdifall, beregnes eller estimeres først eiendelens gjenvinnbare beløp. Dersom det ikke er mulig å beregne gjenvinnbart beløp for en enkelteiendel, beregnes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten som eiendelen er en del av. En kontantgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.
             
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, resultatføres differansen som nedskrivning. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
             
Leieavtaler
           
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.
             
Leieobjekt og leieforpliktelse til utleier i finansielle leieavtaler hvor konsernet er leietaker blir ved leieperiodens begynnelse balanseført til det laveste av objektets virkelige verdi og minsteleiens nåverdi. Leiebetalingene blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Variable og betingede leiebeløp resultatføres som driftskostnader etter hvert som de påløper. Leieobjektet knyttet til finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid, forutsatt at konsernet ikke overtar eierskapet til objektet på tidspunkt for opphør av leieavtale.
             
Finansielle leieavtaler hvor konsernet er utleier innregnes ved leieperiodens begynnelse som fordring tilsvarende konsernets nettoinvestering i leiekontrakten. Leiebetalingene blir fordelt mellom tilbakebetaling av hovedstol og finansinntekt. Finansinntekten beregnes og innregnes som en konstant periodisk avkastning på nettoinvestering over leieperioden. Direkte kostnader pådratt i forbindelse med å opprette leiekontrakten er inkludert i fordringens verdi.
             
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
             
Investeringseiendommer
           
Investeringseiendom er anskaffet for å oppnå langsiktig avkastning på utleie eller for å oppnå verdistigning, eller begge deler. På kjøpstidspunktet verdsettes investeringseiendom til anskaffelseskost inkludert transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres investeringseiendom til antatt virkelig verdi.
             
Virkelig verdi tilsvarer den prisen vi ville oppnådd ved salg av eiendommen i en velordnet transaksjon til en ekstern part, gjennomført på balansedagen. Virkelig verdi fastsettes enten, basert på observerbare markedsverdier, som i realiteten forutsetter bud på eiendommen, eller en beregning som tar hensyn til leieinntekter fra inngåtte leiekontrakter, forutsetning om fremtidig leienivå basert på markedssituasjonen på balansedagen og for øvrig all informasjon vi har tilgjengelig om eiendommen og markedet eiendommen vil omsettes i. Ved beregningen legges til grunn at eiendommen brukes på beste mulige måte, altså den måten som er mest økonomisk lønnsom.
             
Inntekter fra investeringseiendom består av periodens netto verdiendring på investeringseiendommer samt leieinntekter i regnskapsperioden fratrukket eiendomsrelaterte kostnader i samme periode. Inntekter fra investeringseiendom klassifiseres som andre driftsinntekter.
             
Varer
           
Varelager vurderes til laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost for beholdninger er basert på FIFO- metoden. For ferdigtilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
           
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
             
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
           
Ytelsesbaserte ordninger
         
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Konsernets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen beregnes av aktuar og er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
             
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening, avkortning og oppgjør av pensjonsordninger, planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader i den perioden den ansatte har jobbet og dermed opptjent pensjonsrettighetene, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene resultatføres som finanskostnader i samme periode. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de er identifisert.
             
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
             
Innskuddsbaserte ordninger
       
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
             
Avsetninger
           
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom effekten av diskontering er vesentlig.
             
Utbytte
           
Utbytte som foreslås av styret klassifiseres som egenkapital i regnskapet, og regnskapsføres som forpliktelse først når det er godkjent av aksjonærene i generalforsamling.
             
Segmenter
           
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering.
             
Kontantstrømoppstilling
           
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i konsernets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis den ordinære driften, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
             
Nærstående parter
           
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående part. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
             
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
           
             
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2015 eller tidligere.
             
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2015:
             
Ferd har ikke implemenetert nye standarderer i 2015.
           
 
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
           
             
IFRS 9 Finansielle instrumenter
       
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase omhandler klassifikasjons- og målereglene. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak. Bruk av amortisert kost og virkelig verdi videreføres som grunnlag for måling. Konkrete definerte instrumenter får krav om måling til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført mot utvidet resultat. Alle øvrige instrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat.
             
Fase 2 omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter, og med endringene følger en vridning fra å gjøre avsetninger for påløpte tap til forventede tap. Med den nye standarden er det altså ikke lenger behov for en konkret tapshendelse for at det skal gjøres avsetning for kredittap. Det skal gjøre avsetninger for estimerte tap og endringer i disse estimatene skal også løpende resultatføres. Endringen vil særlig ha konsekvenser for banker og utlånsvirksomheter, men også Ferd-konsernet, som har betydelige fordringer fra salg av varer og tjenester forventes berørt til en viss grad.
             
Fase 3 omhandler sikringsbokføring, og reglene i IFRS 9 er betydelig mer fleksible enn i IAS 39. Flere typer instrumenter kvalifiserer som sikringsinstrumenter, flere typer risiki kan sikres, og ikke minst er de strenge effektivitetskravene i IAS 39 lempet på. I stedet for å teste effektiviteten er det i IFRS 9 innført et prinsipp om en kvalitativ økonomisk sammenheng mellom sikringsinstrument, sikringsobjekt og risiko. Til gjengjeld er det innført flere notekrav knyttet til foretakets sikringsstrategi.
             
Implementeringsdato for IFRS 9 er satt for regnskaper som starter 1.1.2018, men EU har ikke godkjent bruk av standarden ennå. Ferd avventer foreløpig IFRS 9, men vil anvende IFRS 9 når den blir pliktig.
             
IFRS 15 Inntektsføring
         
IFRS 15 er en felles standard for regnskapsføring av inntekter fra kunder og erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter, IFRIC 13 Kundelojalitetsprogrammer, IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom, IFRIC 18 Overføring av eiendeler fra kunder og SIC 31 Byttehandel vedrørende reklametjenester. IFRS 15 omhandler kun inntekter fra kontrakter med kunder. Inntekter knyttet til gjelds- og egenkapitalinstrumenter, som tidligere var omfattet av IAS 18, er lagt under IAS 39 (og IFRS 9 når implementert).
             
Hovedprinsippet i IFRS 15 er at innregning av inntekter skal gjøres på en slik måte at inntektsføringen gir et riktig bilde av hvordan vederlag for leveranse av varer og tjenester tilflyter foretaket. IFRS 15 innfører en fem-trinns modell.
             
Standarden er mye mer omfattende og detaljert enn tidligere regelsett, og standarden inkluderer betydelig med retningslinjer og beskrivende eksempler for å hjelpe brukerne å tolke standarden riktig.
             
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2018, men standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Implementeringen av standarden forventes å ha størst konsekvenser for de av Ferds datterselskaper som leverer varer og tjenester, hvor leveransen består av sammensatte produkter.
             
IFRS 16 Leieavtaler
           
IFRS 16 erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. I tråd med dette skal en utleier fortsette å klassifisere sine leieavtaler som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, og regnskapsføre disse to typene leieavtaler forskjellig.
             
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2019, men standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Standarden forventes å ha vesentlige konsekvenser for de av Ferds datterselskaper som har store operasjonelle leieavtaler for driftsmidler benyttet i produksjonen av varer.
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
             
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
             
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
Ferd - konsernets balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
             
Noterte aksjer og andeler
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
             
Unoterte aksjer og andeler
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
             
Hedgefond
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser.
             
Renteinvesteringer
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
             
Derivater
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på investeringseiendommer
Ferd-konsernet har flere investeringseiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av forventede fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
             
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
             
Avkastningskravet fastsettes ved å ta utgangspunkt i et markedsbasert avkastningskrav for eiendommer med antatt beste beliggenhet (prime-yield CBD) tillagt risikopremie for eiendommen.
             
Risikopremien baseres på:
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
             
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
             
Eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes ved bruk av samme metode, men usikkerheten i estimatene er større. I utbyggingsprosjekter økes verdien av prosjektet etter hvert som definerte milepæler nås.
             
Nedskrivningsvurderinger goodwill
Goodwill testes årlig for verdifall. Verdifall testes ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer på den kontantgenererende enheten som goodwill er henført til. Dersom neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi, gjennomføres nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene bygger på forutsetninger om fremtidig forventet kontantstrøm og estimat på diskonteringsrente.
             
Det vises til note 13 for nærmere beskrivelse av nedskrivningsvurderinger for goodwill.
             
Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Bokført verdi av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med begrenset levetid innregnes til anskaffelseskostnad. Anskaffelseskostnad fratrukket restverdi avskrives over forventet brukstid. De bokførte verdiene vil avhenge av konsernets estimater på brukstid og restverdi. Disse parameterne estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger. Estimatene justeres dersom det oppstår endringer i forventningene.
             
Ved identifisering av indikator på varig verdifall på varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler foretas verdifalltest. Verdifalltestene vil basere seg på estimater og forutsetninger om fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrente.
             
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 19 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
             
Utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel av fremførbare underskudd og andre skattereduserende forskjeller balanseføres i den utstrekning det er sannsynlig at utsatt skattefordel vil kunne utnyttes mot framtidig skattepliktige inntekter. Vesentlig skjønn fra ledelsen er påkrevd for å bestemme størrelsen på balanseført utsatt skattefordel. Balanseført utsatt skattefordel baseres på forventning om størrelse på fremtidig skattepliktig inntekt, tidspunkt for forventet bruk av utsatt skattefordelen og fremtidige strategier for skatteplanlegging.
             
Avsetning for tap på fordringer
Avsetning for tap på fordringer estimeres på bakgrunn av sannsynligheten for at de utestående fordringene ikke vil bli gjort opp. Vurderingen bygger på historisk erfaring, fordringens alder og motpartens finansielle situasjon.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering. Ferd har følgende 4 forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børstnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments. Special Investments er et mandat i oppstartsfasen.
De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på ikke-konsoliderte selskaper og andre investeringer. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 286 i driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 10 616 pr 31.12.2015 og MNOK 10 317 pr. 31.12.14 målt til virkelig verdi.
 
Under følger en oversikt over Capitals største Investeringer per 31.12.2015:
             
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg
- TeleComputing*) (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester.
- Interwell (58 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (95 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Petroleum Geo-Services (10,1 prosent eierandel). Petroleum Geo-Services (PGS) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Fjord Line (38,5 prosent eierandel). Fjord Line er et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark
             
*) Virksomheten TeleComputing har blitt solgt i 2016. Virksomheten inngår ikke i segmentinformasjonen til Ferd Capital for 2015. Resultatposter for 2014 er omarbeidet tilsvarende for presentasjonsformål. Se note 33 for ytterligere informasjon.
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond består av to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen, men som er attraktive sett opp i mot Ferds samlede portefølje og bidrar til å spre risikoen i konsernet.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefondandeler kjøp i annenhåndsmarkedet. Disse investeringene har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Salgsinntekter
12 912 698
12 910 948
 
 
1 750
 
Inntekter fra finansielle investeringer
1 985 920
- 177 017
1 419 511
144 773
119 783
478 870
Andre inntekter
315 246
34 665
60
- 143
278 272
2 392
Driftsinntekter
15 213 863
12 768 596
1 419 571
144 630
399 805
481 262
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
12 132 630
11 996 794
9 181
11 503
46 843
68 310
EBITDA
3 081 233
771 801
1 410 391
133 127
352 962
412 952
             
Av- og nedskrivninger
773 269
770 004
 
68
2 153
1 045
Driftsresultat
2 307 964
1 797
1 410 391
133 060
350 809
411 908
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
34 548
37 442
 
 
- 2 894
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
2 342 512
39 239
1 410 391
133 060
347 915
411 908
             
Balanse 31.12.15
           
Immaterielle eiendeler
3 153 719
3 153 719
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 411 260
2 057 210
 
 
2 346 947
7 102
Investeringer etter egenkapitalmetoden
494 635
338 967
 
 
155 668
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 652 095
2 031 641
6 218 513
3 887 561
460 530
3 053 850
Bankinnskudd 1)
1 852 737
1 175 613
53 061
41 352
173 494
409 217
Øvrige eiendeler
6 674 348
5 963 617
27 259
19 947
326 031
337 495
Sum eiendeler
32 238 793
14 720 767
6 298 833
3 948 859
3 462 670
3 807 664
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2014
           
Salgsinntekter
11 852 804
11 851 557
 
 
1 247
 
Inntekter fra finansielle investeringer
599 704
-1 291 897
665 319
96 164
78 267
1 051 850
Andre inntekter
277 624
32 206
 
48
244 962
407
Driftsinntekter
12 730 131
10 591 866
665 319
96 213
324 476
1 052 258
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
10 872 651
10 741 804
8 694
8 248
36 779
77 126
EBITDA
1 857 480
- 149 938
656 625
87 965
287 697
975 132
             
Av- og nedskrivninger
540 968
535 748
40
45
3 989
1 146
Driftsresultat
1 316 513
- 685 685
656 585
87 919
283 707
973 986
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
30 367
33 211
 
 
- 2 843
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
1 346 880
- 652 475
656 585
87 919
280 864
973 986
             
Balanse 31.12.14
           
Immaterielle eiendeler
4 117 955
4 116 955
 
 
1 000
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 823 075
2 166 416
 
 
2 649 138
7 521
Investeringer etter egenkapitalmetoden
442 250
312 318
 
 
129 932
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 361 391
1 438 482
5 645 279
2 869 671
348 035
4 059 924
Bankinnskudd 1)
1 320 725
1 520 642
11 390
- 157 173
- 178 796
124 662
Øvrige eiendeler
5 819 699
4 607 573
3 769
146 700
408 314
653 343
Sum eiendeler
30 885 095
14 162 386
5 660 439
2 859 197
3 357 622
4 845 450
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
     
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike aktivaklassene:
   
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Noterte aksjer og andeler
1 283 119
714 795
Unoterte aksjer og andeler
- 184 635
-1 295 073
Hedgefond
887 436
1 179 982
Sum inntekter fra finansielle investeringer
1 985 920
599 704
NOTE 5
BRUK AV VIRKELIG VERDI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER
                 
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
                 
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
                 
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.
                 
Verdsettelsesmetoder
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
                 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV / EBITDA, EV / EBITA, EV / EBIT og EV / (EBITDA - CAPEX). Ferd innhenter relevante multipler for sammenlignbare selskaper. Multiplene for porteføljeselskapene justeres dersom forutsetningene ikke er like med peer group. Slike forutsetninger kan bestå av kontrollpremie, likviditetsrabatt, vekstforutsetninger, marginer eller tilsvarende. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne normalt som grunnlag for vår verdsettelse.
                 
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV). Ferd gjør en kritisk vurdering av om rapportert NAV kan legges til grunn.
                 
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Periodevis sammenlignes våre beregnede verdier mot uavhengige takster.
                 
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av konsernets eiendeler og gjeld fordelt etter hvordan de er målt i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
               
     
Investeringer målt til virkelig verdi over resultatet
Investeringer målt til virkelig verdi over utvidet resultat
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
   
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
Annen type verdsettelse
SUM
   
Anleggsmidler
               
Immaterielle eiendeler
         
3 153 719
3 153 719
Utsatt skattefordel
         
257 916
257 916
Varige driftsmidler
         
2 175 360
2 175 360
Investeringer etter egenkapitalmetoden
       
494 635
494 635
Investeringseiendom
 
2 235 900
       
2 235 900
Pensjonsmidler
         
25 370
25 370
Andre finansielle anleggsmidler
   
137 883
 
85 742
223 625
Sum 2015
   
2 235 900
 
137 883
 
6 192 742
8 566 524
Sum 2014
   
2 386 449
 
190 409
 
7 291 683
9 868 541
                 
Omløpsmidler
             
Varer
           
2 635 545
2 635 545
Kortsiktige fordringer
   
61 075
2 375 563
   
2 436 638
Noterte aksjer og andeler
 
7 283 017
       
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler
3 071 613
       
3 071 613
Hedgefond
   
5 202 980
       
5 202 980
Renteinvesteringer
 
94 484
       
94 484
Bankinnskudd
     
1 852 737
   
1 852 737
Sum 2015
   
15 652 095
61 075
4 228 300
 
2 635 545
22 577 015
Sum 2014
   
14 361 391
11 565
4 087 298
 
2 556 300
21 016 554
                 
Langsiktig gjeld
             
Pensjonsforpliktelser
     
 
 
193 138
193 138
Utsatt skatt
           
847 312
847 312
Langsiktig rentebærende gjeld
     
4 035 847
- 20 798
4 015 050
Annen langsiktig gjeld
       
147 187
 
147 187
Sum 2015
   
 
 
 
4 183 034
1 019 652
5 202 686
Sum 2014
   
 
52 281
 
3 939 461
963 402
4 955 144
                 
Kortsiktig gjeld
             
Kortsiktig rentebærende gjeld
   
 
661 163
 
661 163
Betalbar skatt
           
143 752
143 752
Annen kortsiktig gjeld
 
196 537
   
2 833 214
 
3 029 751
Sum 2015
   
196 537
 
 
3 494 377
143 752
3 834 665
Sum 2014
   
15 503
58 167
 
4 166 278
359 718
4 599 666
                 
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
                 
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                 
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                 
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Ferds hedgefondportefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                 
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Dette gjelder investeringer der all informasjon eller deler av informasjonen om verdi ikke kan observeres i markedet. Ferd benytter også verdsettelsesmodeller for investeringer der aksjen har liten eller ingen omsetning. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes også på nivå 3. For Ferd gjelder dette private equity investeringer og fondsinvesteringer kjøp i annenhåndsmarket der rapportert NAV må justeres for rabatter. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                 
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
                 
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets investeringer målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2015
Eiendeler
               
Investeringseiendom
         
2 235 900
2 235 900
Kortsiktige fordringer
       
61 075
 
61 075
Noterte aksjer og andeler
     
7 283 017
   
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler
       
3 071 613
3 071 613
Hedgefond
         
3 887 561
1 315 420
5 202 980
Renteinvesteringer
         
94 484
 
94 484
Gjeld
             
 
Annen kortsiktig gjeld
       
- 92 407
- 104 129
- 196 537
Sum 2015
       
7 283 017
3 950 712
6 518 803
17 752 533
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2014
Eiendeler
               
Investeringseiendom
         
2 386 449
2 386 449
Kortsiktige fordringer
       
11 565
 
11 565
Noterte aksjer og andeler
     
6 622 553
   
6 622 553
Unoterte aksjer og andeler
       
3 086 854
3 086 854
Hedgefond
         
2 869 671
1 782 313
4 651 984
Gjeld
               
Annen langsiktig gjeld
       
- 52 281
 
- 52 281
Annen kortsiktig gjeld
       
- 73 670
 
- 73 670
Sum 2014
       
6 622 553
2 755 285
7 255 616
16 633 454
                 
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
         
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.15
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.15
Investeringseiendom
2 386 449
215 561
- 556 228
 
190 117
 
2 235 900
Unoterte aksjer og andeler
3 086 854
634 328
- 529 564
 
- 164 691
44 687
3 071 613
Hedgefond
 
1 782 313
199 069
- 730 396
 
- 442 772
507 206
1 315 420
Sum
 
7 255 616
1 048 958
-1 816 188
 
- 417 346
551 893
6 622 933
                 
                 
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.14
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer *)
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.14
Investeringseiendom
1 828 917
390 609
- 2 435
 
169 358
 
2 386 449
Unoterte aksjer og andeler
5 446 096
553 599
-1 425 596
 
-1 383 158
- 104 087
3 086 854
Hedgefond
 
2 017 082
92 895
- 901 293
 
573 629
 
1 782 313
Sum
 
9 292 095
1 037 103
-2 329 324
 
- 640 171
- 104 087
7 255 616
                 
*) Blant salg og avganger inngår 686 millioner kroner for Interwell AS, som i 2014 er reklassifisert fra unoterte aksjer målt til virkelig verdi til datterselskap.
                 
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.15
Benyttede og implisitte
EBITDA multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10 prosent
Verdi, dersom multippel økes med 10 prosent
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Verdi, dersom renten reduseres med 1 prosentpoeng
Investeringseiendom 1)
 
2 235 900
     
7.0 % - 11.7 %
1 907 000
2 724 000
Unoterte aksjer og andeler sensitive for multippel 2)
868 777
9,2 - 15,7
610 777
1 126 777
     
Øvrige unoterte aksjer og andeler 2)
 
2 202 836
           
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.15
     
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabattert pris økes med 10 prosent
Verdi dersom rabattert pris reduseres med 10 prosent
Hedgefond 3)
 
1 315 420
     
1 % - 83 %
1 215 775
1 415 064
                 
1) Ca 68 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og utviklingsprosjekter og er sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 28 % av verdien av unoterte aksjer og andeler er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene er verdsatt basert på rapportert NAV uten at Ferd har mulighet til å regne på senstiviteten, selv om multipler sannsynligvis er benyttet ved fastsettelsen av NAV.
3) Ca 80 % av hedgefondene på nivå 3 er sensitive for endring i rabatt.
NOTE 6
RISIKOSTYRING – INVESTERINGSAKTIVITETER
             
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
             
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
       
             
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
             
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
           
             
Likviditetsrisiko
           
Ferd har likviditet i fokus. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden, i selskapsregnskapet til Ferd AS i note 16.
             
Valutarisiko
           
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.
             
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.15:
     
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i NOK 1 000
   
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
     
NOK
3 486 070
USD
- 400 000
     
NOK
1 913 430
EUR
- 200 000
             
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
   
             
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
 
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
             
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
             
Beløp i NOK 1 000
       
2015
2014
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
       
-4 100 000
-4 200 000
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
       
-1 700 000
-1 700 000
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
       
- 300 000
- 300 000
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
       
-1 200 000
-1 100 000
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
       
-7 300 000
-7 300 000
             
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
       
28%
30%
NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
                                                                               
 
Forretningskontor
Eierandel
Metode for måling
Datterselskap
     
Elopak AS med datterselskaper
Røyken
100,0 %
Konsolidert
FC Well Invest AS med datterselskaper (Interwell)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
FC-Invest AS med datterselskaper (TeleComputing)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
1912 Top Holding AS med datterselskaper (Servi Gruppen)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Eiendom AS med datterselskaper
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Konsolidert
Ferd MG Holding AS med datterselskaper (Mestergruppen)
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Konsolidert
Swix Sport AS med datterselskaper
Oslo
100,0 %
Konsolidert
       
Felleskontrollert virksomhet
     
Aibel Holding I AS med datterselskaper (Aibel)
Stavanger
50,0 %
       Virkelig verdi
Elocap Ltd
Israel
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Frogn Næringspark AS
Trondheim
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Sanderveien 18 AS
Ski
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Impresora del Yaque
Santiago De Los Caballeros, Dominikanske Rep.
51,0 %
Egenkapitalmetoden
       
Tilknyttede selskaper
     
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Riyadh, Saudi-Arabia
49,0 %
Egenkapitalmetoden
Lala Elopak S.A. de C.V.
Gómez Palacio, Mexico
49,0 %
Egenkapitalmetoden
Tiedemannsbyen DA
Oslo
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Lofoten Tomteselskap AS
Bodø
35,0 %
Egenkapitalmetoden
Hafrsby AS
Stavanger
14,5 %
Egenkapitalmetoden
Hunstad Sør Tomteselskap AS
Bodø
31,6 %
Egenkapitalmetoden
Tastarustå Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Madla Byutvikling AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Boreal GmbH
Tyskland
20,0 %
Egenkapitalmetoden
Siriskjær AS
Stavanger
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Solheim Byutviklingselskap AS
Stavanger
33,3 %
Egenkapitalmetoden
Sporafjell Utviklingsselskap AS
Stavanger
50,0 %
Egenkapitalmetoden
Kråkeland Hytteservice AS
Sirdal
33,5 %
Egenkapitalmetoden
       
Anleggsaksjer og andeler > 10 % eierandel
     
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
Virkelig verdi
       
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
     
Fjord Line AS
 
38,5 %
Virkelig verdi
Credo Invest nr 9 AS
 
51,3 %
Virkelig verdi
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Virkelig verdi
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Virkelig verdi
Energy Ventures IS
 
19,1 %
Virkelig verdi
Harbert European Real Estate Fund II
 
25,9 %
Virkelig verdi
Harbert European Real Estate Fund III
 
9,8 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (GP-I) Ltd
 
40,0 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (GP-II) Ltd
 
40,0 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund III (GP-I) Ltd
 
4,2 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund III (GP-II) Ltd
 
4,2 %
Virkelig verdi
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Virkelig verdi
Intera Fund I
 
12,0 %
Virkelig verdi
Marical Inc
 
22,4 %
Virkelig verdi
NMI AS
 
12,5 %
Virkelig verdi
NMI Frontier
 
12,5 %
Virkelig verdi
NMI Fund III
 
28,4 %
Virkelig verdi
NMI Global
 
12,5 %
Virkelig verdi
SPV Herkules II LP
 
81,5 %
Virkelig verdi
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,1 %
Virkelig verdi
Scatec Solar AS
 
5,1 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Sverige AB
 
58,5 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Örebro AB
 
17,2 %
Virkelig verdi
SPG Bostad Kronetorp AB
 
37,7 %
Virkelig verdi
NOTE 8
INVESTERINGSEIENDOM
     
Investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Balanseført verdi 1.1.
2 386 449
1 828 917
Tilgang ved kjøp
75 126
65 450
Tilgang ved påkostning
140 436
325 159
Avgang
- 556 228
- 2 435
Netto verdiendring av investeringseiendom
190 117
169 358
Balanseført verdi 31.12.
2 235 900
2 386 449
     
Inntekter fra investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Leieinntekt fra eiendommer
85 858
73 612
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
- 12 545
- 11 226
Netto verdiendring investeringseiendommer
190 117
169 358
Sum
263 430
231 744
     
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
   
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
     
Alle konsernets utleieeiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne på utleieeiendommene. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
 
NOTE 9
SKATTER
     
Skattekostnad består av
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
     
Betalbar skatt av årets overskudd
   
Årets betalbare skatt
269 023
295 622
Justering tidligere perioder
25 556
13 422
Sum betalbar skatt
294 579
309 044
     
Kostnad ved utsatt skatt
   
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
106 459
124 748
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
- 82 748
29 785
Sum utsatt skatt
23 711
154 533
     
Skattekostnad
318 290
463 577
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Årets betalbare skatt
269 023
295 622
Skattegjeld fra tidligere år
132 078
37 917
Innbetalt forhåndsskatt
- 246 745
- 61 546
Omregningsdifferanser
- 10 604
5 397
Betalbar skatt
143 752
277 390
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Resultat før skattekostnad
1 627 409
1 328 315
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (27 %)
439 400
358 645
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
17 754
- 567
Verdijustering utsatt skattefordel
   
Amortisering goodwill
   
Ikke skattepliktige netto inntekter (-) / kostnader (+) fra verdipapirer
- 285 351
160 951
Andre ikke skattepliktige inntekter
- 8 768
- 19 605
Nedskrivning av goodwill
54 000
 
Justering tidligere perioder
- 57 192
43 207
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
158 446
- 82 330
Skattekostnad
318 290
460 301
     
Effektiv skattesats
19,6 %
34,7 %
     
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser (se note 19)
988
2 098
Kontantstrømsikring (se note 28)
- 21 497
7 284
Sum skatt innregnet i totalresultat
- 20 509
9 382
     
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Varer
10 971
- 8 482
Fordringer
7 202
8 479
Aksjer og andeler
- 400 934
- 359 482
Andre forskjeller
34 925
26 314
Varige driftsmidler
- 2 446
- 112 932
Investeringseiendommer
- 177 712
- 51 402
Immaterielle eiendeler
- 151 087
- 273 348
Netto pensjoner
49 554
53 938
Skattemessig fremførbare underskudd
329 854
389 980
Sum
- 299 673
- 326 935
Nedvurdering av utsatt skattefordel
- 289 722
- 271 211
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
- 589 395
- 598 146
     
Balanseført utsatt skattefordel
257 916
195 585
Balanseført Utsatt skatt
- 847 312
- 793 731
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
- 589 395
- 598 146
     
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
     
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
     
Brutto skattemessig fremførbare underskudd, utløpstidspunkter
   
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2015
 
10
2016
   
2017
 
1 517
Etter 2017
 
305 615
Uten tidsbegrensning
 
873 247
Sum skattemessig fremførbare underskudd
 
1 180 390
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Netto balanseført verdi 1. januar
- 598 146
- 229 086
Omregningsdifferanser
49 720
- 40 938
Kjøp og salg av datterselskap
3 251
- 156 535
Resultatført i perioden
- 23 711
- 180 969
Skatt ført mot totalresultatet
- 20 509
9 382
Netto balanseført verdi 31.12
- 589 396
- 598 146
     
*) Som følge av endret rettstilstand for suksesshonorar (carried interest) i Private Equity fond endres Ferds skattegrunnlag. Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Vi opprettholder derfor balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fradrag for suksesshonorar for 2013 og 2014. Da tidligere år ikke var en del av forliket er fradragene for tidligere år ikke endelig avklart. Vi kan derfor regnskapsmessig ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.
NOTE 10
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
     
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Norge
4 765 154
4 550 952
Tyskland
1 403 585
1 167 291
Sverige
602 699
517 181
USA
832 234
549 501
Nederland
532 035
540 645
Russland
557 618
488 551
Canada
466 838
455 394
Danmark
492 537
413 059
Storbritannia
358 469
383 705
Spania
331 123
284 621
Østerrike
302 658
277 656
Finland
234 245
210 081
Frankrike
183 615
190 644
Verden for øvrig
1 849 887
1 823 522
Sum salgsinntekter
12 912 698
11 852 804
     
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.
NOTE 11
LØNNSKOSTNADER
                 
Beløp i NOK 1 000
     
2015
 
2014
   
Lønn
   
2 071 192
1 869 789
   
Sosiale avgifter
     
277 064
 
315 867
   
Pensjonskostnader (se note 19)
     
133 203
 
71 397
   
Andre ytelser
     
88 299
 
44 924
   
Sum
     
2 569 759
 
2 301 977
   
                 
Gjennomsnittlig antall årsverk
     
4 497
 
4 427
   
                 
Lønn og honorarer til konsernledelsen
               
 
2015
2014
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Konsernsjef, John Giverholt
3 416
433
307
1 115
3 300
3 276
186
1 062
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
4 709
1 642
545
812
4 550
7 627
501
1 038
Sum
8 125
2 075
852
1 927
7 850
10 904
688
2 100
                 
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
                 
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G. Dette er en innskuddsordning (se også note 19). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                 
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                 
Honorarer til styret
               
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 12
IMMATERIELLE EIENDELER
             
Beløp i NOK 1 000
     
2015
2014
Goodwill (se note 13)
     
1 941 079
2 717 241
Andre immaterielle eiendeler
 
1 212 640
1 400 714
Balanseført verdi 31.12.
     
3 153 719
4 117 955
             
2015
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 1.1.
355 620
165 688
694 894
309 593
856 184
2 381 979
Tilgang ved oppkjøp
         
 
Ordinære tilganger
50 264
600
7 524
100 340
 
158 728
Avgang
- 1 719
   
- 9 430
 
- 11 149
Overføringer mellom anleggsgrupper
   
- 3 120
3 120
 
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 41 496
- 80 400
- 21 479
 
- 134 800
- 278 174
Omregningsdifferanse
23 368
 
12 615
13 685
 
49 668
Anskaffelseskost 31.12.
386 038
85 888
690 434
417 308
721 384
2 301 052
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
305 016
14 740
364 603
43 642
253 264
981 265
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
         
 
Årets avskrivninger
24 542
4 020
49 654
33 312
84 783
196 311
Avgang
- 1 239
 
 
- 3 764
 
- 5 003
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 33 532
- 18 760
- 14 097
 
- 59 003
- 125 393
Omregningsdifferanser
22 472
 
16 642
2 118
 
41 232
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
317 259
 
416 803
75 307
279 043
1 088 412
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 918
 
1 000
   
4 918
           
 
Balanseført verdi 31.12.
68 779
85 888
273 631
342 001
442 341
1 212 640
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
             
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
2014
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 1.1.
365 967
165 438
252 896
167 193
555 962
1 507 456
Tilgang ved oppkjøp
1 752
 
358 870
52 041
300 222
712 885
Ordinære tilganger
23 526
250
65 065
79 359
 
168 200
Avgang
- 62 749
       
- 62 749
Omregningsdifferanse
27 124
 
18 063
11 000
 
56 187
Anskaffelseskost 31.12.
355 620
165 688
694 894
309 593
856 184
2 381 979
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
310 870
10 720
240 704
3 877
118 260
684 431
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
1 765
 
57 175
15 958
50 222
125 120
Årets avskrivninger
26 318
4 020
50 734
22 974
84 782
188 828
Avgang
- 62 749
       
- 62 749
Omregningsdifferanser
28 812
 
15 990
833
 
45 635
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
305 016
14 740
364 603
43 642
253 264
981 265
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
         
3 387
           
 
Balanseført verdi 31.12.
50 604
150 948
330 291
265 951
602 920
1 400 714
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
             
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
Forskning og utvikling
           
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2015 utgjorde 97 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2014 var 149 millioner kroner.
NOTE 13
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
                 
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
 
2015
Beløp i NOK 1 000
Interwell
Servi
Elopak Europa
Seco Invest (Tele-Computing)
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
1 212 016
386 289
541 404
612 607
20 905
2 773 221
Tilgang
 
2 000
 
6 327
 
8 327
Avgang
         
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
     
- 618 934
 
- 618 934
Valutaomregningsdifferanser
   
38 060
 
11
38 071
Anskaffelseskost 31.12.
1 212 016
388 289
579 464
 
20 916
2 200 685
           
 
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
55 980
 
 
55 980
Nedskrivninger
 
200 000
     
200 000
Avgang
         
 
Valutaomregningsdifferanser
   
3 626
   
3 626
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
200 000
59 606
 
 
259 606
             
Balanseført verdi 31.12.
1 212 016
188 289
519 858
 
20 916
1 941 079
                 
                 
Det har ikke vært vesentlige tilganger av goodwill i 2015. Goodwill knyttet til TeleComputing har blitt reklassifisert som eiendeler holdt for salg som følge av forestående salg av virksomheten.
                 
Ferd har valgt å nedskrive goodwill knyttet til Servi med 200 millioner, resultatført som av- og nedskrivninger i totalresultatet. Årsaken til nedskrivningen skyldes negativ utvikling i oljepris med tilhørende utfordringer i markedet for Servi.
 
                 
2014
Beløp i NOK 1 000
Interwell
Servi
Elopak Europa
Seco Invest (Tele-Computing)
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
 
386 289
508 398
593 969
16 680
1 505 336
Tilgang
1 212 016
   
18 638
4 330
1 234 984
Avgang
       
- 105
- 105
Valutaomregningsdifferanser
   
33 006
   
33 006
Anskaffelseskost 31.12.
1 212 016
386 289
541 404
612 607
20 905
2 773 221
             
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
52 047
 
 
52 047
Nedskrivninger
         
 
Avgang
         
 
Valutaomregningsdifferanser
   
3 933
   
3 933
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
55 980
 
 
55 980
             
Balanseført verdi 31.12.
1 212 016
386 289
485 424
612 607
20 905
2 717 241
                 
Endringer i 2014:
I 2014 har Ferd kjøpt seg opp ytterligere fra 34 % til 58 % i Interwell, og dermed oppnådd kontroll over selskapet. Oppkjøpet er gjort med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014. Gjennom oppkjøpet har Ferd økt patenter og rettigheter med 298 millioner kroner (se note 7), aktiverte utviklingskostnader med 36 millioner kroner, kunderelasjoner med 250 millioner kroner, i tillegg til goodwill på ca 1212 millioner kroner. Goodwillen er ikke skattemessig fradragsberettiget. Kostpris for aksjene i Interwell AS utgjør ca 895 millioner kroner, hvorav 496 millioner er betalt kontant i 2014 og 399 millioner kroner var verdien av aksjeposten før oppkjøpet. Aksjene i Interwell ble frem til oppkjøpet målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Det er innregnet 601 millioner kroner i ikke-kontrollerende interesser på oppkjøpstidspunktet, beregnet som deres forholdsmessige andel av foretakets identifiserbare nettoeiendeler. Interwell har påvirket Ferds konsernregnskap med 856 millioner i driftsinntekter og 315 millioner i EBITDA i 2014.
                 
Nedskrivningstester for goodwill:
               
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                 
Kontantgenererende enheter:
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg til Ferd Capitals investeringer i konsernselskapene Elopak, TeleComputing, Interwell, Servi, samt noen mindre goodwillposter i underkonsernene Swix og Mestergruppen.
                 
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen. Denne goodwillposten har en bokført verdi på 520 millioner kroner pr. 31.12.2015. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
 
Goodwill tilknyttet TeleComputing knytter seg til TeleComputings virksomhet i Norge og Sverige. Goodwillen har en bokført verdi på 618 millioner kroner per 31.12.2015. TeleComputing er for nedskrivningsformål vurdert som én kontantgenererende enhet som følge av likeartet virksomhet og de synergiene som høstes på tvers av selskapene under Seco Invest AS. TeleComputing er solgt i 2016 og goodwill er derfor reklassifisert til eiendeler holdt for salg per 31.12.2015.
 
Goodwill identifisert ved oppkjøpet av Servi er allokert til Servi samlet som kontantgenererende enhet. Dette skyldes Servis samordnede og velintegrerte virksomhet. Balanseført verdi pr 31.12.15 på 188 millioner kroner etter at vi i år har gjennomført en nedskrivning på 200 millioner, se ovenfor for ytterligere omtale.
 
Oppkjøpet av Interwell i 2014 har medført en innregning av goodwill på 345 millioner kroner på Ferd-nivå. Denne goodwillen er allokert til hele Interwell som en felles kontantgenererende enhet, som er det nivået Ferd følger opp Interwell. I Interwell-konsernet eksisterer det imidlertid ytterligere 867 millioner kroner i goodwill fra oppkjøp gjennomført av Interwell. Denne goodwillen er allokert til to separate kontantgenererende enheter, Interwell Norge og Interwell Technology, da disse forretningsområdene genererer inngående kontantstrømmer separat.
                 
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                 
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
 
For Servi viser beregnet gjenvinnbart beløp en nedskrivning på 200 millioner. Gjennvinnbart beløp er selskapts bruksverdi beregnet basert på estimerte kontantstrømmer neddiskontert med selskapts avkasatningskrav, se tabell under for benyttede forutsetninger.
For de andre kontantgenererende enhetene er beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene positive og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2015. Usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konklusjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene. Sensitivitetsanalysene viser at det er stor avstand før verdifall er aktuell.
 
Nærmere beskrivelse av forutsetninger benyttet:
                 
 
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
Diskonteringsrente før skatt
Vekstrate år 2–5
Langsiktig vekstrate
 
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
Elopak Europa
3,9 %
4,0 %
5,5 %
5,7 %
2,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
Seco Invest
4,0 %
4,4 %
5,4 %
5,9 %
8,0 %
8,0 %
0,0 %
0,0 %
Servi
   
10,0 %
5,9 %
5,0 %
3,5 %
2,5 %
2,5 %
Interwell Norge
9,0 %
10,0 %
   
5,0 %
5,0 %
2,0 %
2,0 %
Interwell Technology
9,0 %
10,0 %
   
10,0 %
25,0 %
2,0 %
2,0 %
                 
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene. Ettersom Elopak har funksjonell valuta Euro er det også tatt utgangspunkt i en Euro-rente som ligger en del lavere enn NOK-renter.
 
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
 
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
 
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.
NOTE 14
VARIGE DRIFTSMIDLER
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
810 082
5 284 366
329 163
6 423 611
Tilgang ved oppkjøp
57 928
   
57 928
Ordinære tilganger
1 800
479 366
46 068
527 234
Avgang
- 233 609
- 254 535
- 25 159
- 513 303
Overføring mellom anleggsgrupper
4 497
- 12 437
7 940
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
 
- 515 621
- 17 257
- 532 877
Valutaomregningsdifferanser
42 933
258 680
19 699
321 312
Anskaffelseskost 31.12.
683 631
5 239 820
360 454
6 283 905
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
339 122
3 400 030
247 833
3 986 985
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
   
- 180
- 180
Årets avskrivninger
25 592
433 785
31 500
490 876
Årets nedskrivninger
 
1 130
222
1 352
Avgang avskrivninger
- 13 453
- 218 875
- 14 565
- 246 893
Overføring mellom anleggsgrupper
 
1 246
- 1 246
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
 
- 347 542
- 10 485
- 358 027
Valutaomregningsdifferanser
23 564
204 522
6 345
234 432
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
374 825
3 474 295
259 425
4 108 545
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 788
50 230
318
53 336
         
Balanseført verdi 31.12.
308 806
1 765 524
101 029
2 175 360
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       
         
2014
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
652 461
4 503 762
279 758
5 435 981
Tilgang ved oppkjøp
 
429 621
44 396
474 017
Ordinære tilganger
136 057
574 131
35 390
745 578
Avgang
- 14 109
- 456 848
- 38 964
- 509 921
Valutaomregningsdifferanser
35 673
233 700
8 583
277 956
Anskaffelseskost 31.12.
810 082
5 284 366
329 163
6 423 611
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
302 377
2 990 885
227 651
3 520 913
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
 
192 060
16 357
208 417
Årets avskrivninger
21 880
399 897
28 369
450 146
Årets nedskrivninger
 
6 924
 
6 924
Avgang avskrivninger
- 4 693
- 391 402
- 34 488
- 430 583
Valutaomregningsdifferanser
19 558
201 666
9 944
231 168
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
339 122
3 400 030
247 833
3 986 985
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 788
46 975
279
50 042
         
Balanseført verdi 31.12.
470 960
1 884 336
81 330
2 436 626
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       
NOTE 15
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Salgs- og administrasjonskostnader
214 600
212 231
Leie av bygninger o.l.
245 856
207 318
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
174 774
153 482
Reisekostnader
186 215
173 887
Tap og endring i nedskrivning for verdifall kundefordringer
14 842
60 407
Andre kostnader
387 351
382 253
Sum
1 223 637
1 189 578
NOTE 16
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
           
Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS er Ferds konsernrevisor. Enkelte selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
           
Beløp i NOK 1 000
Revisjons- honorar
Andre attestasjons- tjenester
Skatte- messige tjenester
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum
2015
         
Ernst & Young
12 125
434
5 770
7 302
25 631
Andre
2 704
760
2 379
3 812
9 655
Sum
14 829
1 194
8 150
11 114
35 287
           
2014
         
Ernst & Young
11 313
176
5 649
1 986
19 123
Andre
2 450
9
970
2 064
5 494
Sum
13 763
185
6 619
4 050
24 617
           
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester.
           
Alle beløp er eks mva.
NOTE 17
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
               
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 15.
           
2015
         
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49% 49%
50%
   
           
Anskaffelseskost 1.1
58 325
165 051
106 768
81 585
411 729
Andel av resultat 1.1
92 990
134 025
20 158
7 040
254 213
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
 
 
- 1 941
- 14 541
Overføring fra selskapet
- 37 063
- 114 006
- 12 765
- 5 865
- 169 699
Føringer direkte mot egenkapitalen
- 3 550
     
- 3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
- 7 331
- 35 902
Balanseført verdi 01.01
84 744
169 857
114 161
73 488
442 250
           
Tilgang i løpet av året
     
33 890
33 890
Avgang i løpet av året
     
- 461
- 461
Salg i løpet av året
       
 
Andel av årets resultat
9 791
23 628
- 2 894
2 305
32 830
Nedskrivning av goodwill
       
 
Overføringer fra selskapet
- 19 893
- 14 042
 
 
- 33 934
Føringer direkte mot egenkapitalen
     
 
 
Omregningsdifferanser/elimineringer
15 747
257
 
4 055
20 059
Balanseført verdi 31.12
90 390
179 700
111 267
113 278
494 635
           
 
     
 
 
     
2014
             
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49%
49%
50%
26%
22%
   
               
Anskaffelseskost 1.1
58 325
165 051
106 768
112 002
95 974
106 046
644 165
Andel av resultat 1.1
82 874
117 986
23 002
82 977
22 236
- 17
329 058
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
 
 
 
 
- 1 582
- 14 182
Overføring fra selskapet
- 29 879
- 98 878
- 12 765
- 63 826
- 23 517
- 5 865
- 234 730
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 29 799
- 28 034
 
- 3 053
- 293
- 15 966
- 77 145
Balanseført verdi 01.01
68 921
156 125
117 005
128 100
94 400
82 616
647 167
               
Tilgang i løpet av året
         
9 370
9 370
Avgang i løpet av året
     
- 131 153
- 94 693
- 20 212
- 246 058
Salg i løpet av året
         
- 13 619
- 13 619
Andel av årets resultat
10 116
16 039
- 2 844
   
7 057
30 367
Nedskrivning av goodwill
         
- 359
- 359
Overføringer fra selskapet
- 7 184
- 15 128
     
 
- 22 312
Føringer direkte mot egenkapitalen
- 3 550
       
 
- 3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
16 441
12 821
 
3 053
293
8 635
41 244
Balanseført verdi 31.12
84 744
169 857
114 161
 
 
73 488
442 250
               
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2015. Tallene er ikke revidert.
               
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
       
Driftsinntekt
216 573
310 540
19
       
Resultat etter skatt og minoritet
11 931
23 869
- 4 729
       
Sum eiendeler
175 514
239 566
701 590
       
Sum gjeld
102 579
90 940
477 998
       
               
- Al-Obeikan Elopak er en kartongprodusent med fabrikk I Saudi-Arabia som selger kartong til kunder I midt-østen og nordafrika.
- Lala Elopak er en kartongprodusent med fabrikk i Mexico som selger kartonger til markedet i nord- og søramerika.
- Tiedemannsbyen DA eies av Ferd og Skanska og utvikler boligeiendommer på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns tobakksfabrikker på Ensjø.
               
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
 
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
2015
2015
2014
2015
2014
2015
2014
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
49,0 %
   
9 910
4 068
201 797
140 346
Boreal GmbH
20,0 %
       
 
 
Elocap Ltd.
50,0 %
 
8 587
       
Frogn Næringspark AS
50,0 %
   
- 16 625
     
Hafrsby AS
14,5 %
           
Hunstad Sør Tomteselskap AS
31,6 %
     
10 712
 
 
Impresora Del Yaque
51,0 %
 
23 607
807
1 368
   
Kråkeland Hytteservice AS
33,5 %
       
 
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
49,0 %
120 140
15 044
- 6 011
1 701
 
 
Lofoten Tomteselskap AS
35,0 %
     
1 610
 
 
Madla Byutvikling AS
33,3 %
       
 
 
Sanderveien 18 AS
50,0 %
   
5 207
     
Siriskjær AS
50,0 %
     
59
   
Solheim Utbyggingsselskap AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Sporafjell Utviklingsselskap AS
50,0 %
     
5 262
   
Tastarustå Byutvikling AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Tiedemannsbyen DA
50,0 %
 
1 375
 
4 172
 
 
Sum
 
120 140
48 613
- 6 713
28 952
201 797
140 346
NOTE 18
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
     
Finansinntekter
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Renteinntekter fra bankinnskudd
32 213
44 762
Renteinntekter fra nærstående parter
23 814
21 596
Andre renteinntekter
9 454
7 440
Agio og andre finansinntekter
191 997
422 537
Sum
257 478
496 336
     
Finanskostnader
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
142 333
150 966
Rentekostnader til nærstående parter
18 000
26 158
Andre rentekostnader
39 378
48 748
Disagio og andre finanskostnader
772 871
289 029
Sum
972 582
514 901
     
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.
NOTE 19
PENSJONSKOSTANDER OG -FORPLIKTELSER
       
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
 
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
       
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP.
       
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
       
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
       
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller (K2013).
       
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
     
   
2015
2014
Diskonteringsrente
 
1,90%
2,70%
Forventet lønnsvekst
 
2,50%
3,25%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
 
2,25%
3,00%
       
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
   
2015
2014
Diskonteringsrente
 
0.75 - 4.08 %
1.10 - 4.52 %
Forventet lønnsvekst
 
0.00 - 1.00 %
0.00 - 3.75 %
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
0.00 - 1.75 %
0.00 - 1.75 %
       
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
     
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
- 193 138
- 169 417
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
25 370
17 391
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 167 768
- 152 026
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 63 867
- 56 988
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 599 766
- 556 128
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 663 634
- 613 116
Virkelig verdi av pensjonsmidler
 
495 865
461 090
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 167 768
- 152 026
       
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 1.1
 
613 116
669 253
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
10 533
17 655
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
18 435
17 359
Demografiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
- 17 783
3 214
Økonomiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
5 626
70 510
Oppgjør pensjonsordinger
 
- 6
- 200 726
Avkorting av pensjonsordninger
   
- 15 612
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
   
9 167
Utbetalte ytelser
 
- 43 452
- 22 416
Arbeidsgiveravgift
 
- 396
73
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
77 894
64 639
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
 
663 967
613 116
       
Forventet utbetaling av pensjonsforpliktelsene
     
Beløp i NOK 1 000
   
2015
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 1-5
   
209 334
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 6-10
   
207 846
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 11-20
   
235 890
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 21-30
   
10 898
Total ytelsespensjon til forfall
   
663 967
       
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1.1.
 
461 090
532 085
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
13 584
13 317
Økonomiske estimatavvik på pensjonsmidlene
 
- 8 891
19 034
Bidrag fra arbeidsgiver
 
12 363
10 285
Administrasjonskostnader
 
- 1 270
- 1 604
Tilskudd fra ansatte
 
1 699
1 320
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
   
8 297
Oppgjør
 
- 2 829
- 154 268
Utbetalte ytelser
 
- 39 369
- 18 535
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
59 489
51 159
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
 
495 865
461 090
       
Pensjonsmidler innbefatter følgende
     
Beløp i NOK 1 000
Hvorav aktivt marked:
2015
2014
Egenkapitalinstrumenter
118 894
120 613
96 343
Statsobligasjoner
298 102
351 254
271 396
Bedriftsobligasjoner
5 257
6 475
58 276
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
358
441
4 279
Eiendomsinvesteringer
1 333
11 328
24 102
Bankinnskudd
538
2 093
1 602
Andre eiendeler
2 099
3 661
5 092
Sum pensjonsmidler
426 581
495 865
461 090
       
Estimatavvik innregnet i totalresultat
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
 
12 157
- 73 724
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
 
- 8 891
19 034
Skatteeffekt (se note 9)
 
- 988
2 098
Netto estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
 
2 278
- 52 592
       
PENSJONSKOSTNADER
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
17 893
- 28 071
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
 
115 310
131 120
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
 
133 203
103 049
       
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
10 533
17 655
Tilskudd fra ansatte
 
- 1 699
- 1 320
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
 
8 185
- 46 083
Arbeidsgiveravgift
 
- 396
73
Administrasjonskostnader
 
1 270
1 604
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i lønnskostnader
 
17 893
- 28 071
       
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
18 435
17 359
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
- 13 584
- 13 317
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i finanskostnader
 
4 850
4 042
NOTE 20
VARER
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
472 241
1 018 493
1 299 888
2 790 621
Ukurans per 1.1.
12 150
21 069
123 085
156 304
Nedskrivning
6 358
34 026
9 802
50 186
Reversert nedskrivning
- 4 685
 
- 52 240
- 56 926
Valutaomregning
- 22
2 410
3 123
5 511
Ukurans per 31.12.
13 801
57 505
83 770
155 076
Balanseført verdi 31.12.
458 440
960 987
1 216 118
2 635 545
         
2014
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
421 481
858 501
1 257 741
2 537 723
Ukurans per 1.1.
9 528
 
122 591
132 119
Tilgang ved kjøp av datterselskap
5 313
   
5 313
Nedskrivning
2 054
21 069
19 709
42 832
Reversert nedskrivning
- 4 997
 
- 25 628
- 30 625
Valutaomregning
252
 
6 413
6 665
Ukurans per 31.12.
12 150
21 069
123 085
156 304
Balanseført verdi 31.12.
409 331
837 432
1 134 656
2 381 419
NOTE 21
KORTSIKTIGE FORDRINGER
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Forskuddsbetalinger
106 207
114 737
Mva og skattefordringer
156 783
116 382
Kortsiktige rentebærende fordringer
 
1 098
Andre kortsiktige fordringer
668 963
1 047 303
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 21 897
 
Balanseført verdi 31.12.
910 056
1 279 520
     
Beløp i NOK 1000
2015
2014
Kundefordringer brutto
1 822 124
1 714 512
Nedskrivninger kundefordringer
- 105 705
- 41 013
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 189 836
 
Balanseført verdi 31.12.
1 526 583
1 673 499
     
Sum kortsiktige fordringer
2 436 638
2 953 019
     
Forfalte kundefordringer etter alder
   
Beløp i NOK 1000
2015
2014
Opp til 30 dager
202 207
207 049
30 til 60 dager
58 841
68 377
60 til 90 dager
53 022
80 524
Over 90 dager
106 288
77 167
Sum
420 358
433 117
NOTE 22
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
       
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.15 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
 
       
Eierstruktur
     
       
Aksjonærene i selskapet per 31.12.15 var:
     
 
Antall aksjer
Eierandel
 
Ferd Holding AS
183 267 630
100,00%
 
Totalt antall aksjer
183 267 630
100,00%
 
       
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
 
       
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
Styrets leder
69,94%
15,20%
       
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
 
NOTE 23
IKKE-KONTROLLERENDE INTERESSSER
       
Datterselskap
Interwell AS
Mestergruppen AS
Totaler
Forretningskontor
Stavanger
Oslo
 
Ferds eierandel og stemmeandel
58,1 %
94,5 %
 
Ikke-kontrollerende andel
41,9 %
5,5 %
 
       
Beløp i NOK 1 000
     
Ikke-kontrollerende interesse 01.01.2015
667 323
17 221
684 544
Utbytter og kapitalendringer
- 6 224
1 090
- 5 134
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
- 316
- 390
- 706
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende interesser
8 959
3 706
12 665
Ikke-kontrollerende interesse 31.12.2015
669 743
21 627
691 369
       
Sammendrag av finansiell informasjon fra datterforetakene:
     
Beløp i NOK 1 000
Interwell AS
Mestergruppen AS
 
Driftsinntekt
807 265
2 875 739
 
Driftsresultat
38 209
104 407
 
Resultat etter skatt
16 239
71 684
 
Anleggsmidler
1 380 666
168 345
 
Omløpsmidler
448 654
796 325
 
Langsiktig gjeld
297 089
264 286
 
Kortsiktig gjeld
129 384
383 287
 
NOTE 24
LANGSIKTIG GJELD
       
Langsiktig rentebærende gjeld
     
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp
i valuta 2015
Lånebeløp i NOK 2015
Lånebeløp i NOK 2014
NOK
1 881 064
1 881 064
1 876 019
USD
1 000
8 821
11 111
EUR
145 000
1 392 435
1 242 927
DKK
330 000
424 654
418 623
CAD
30 000
190 591
 
SEK
115 090
120 557
136 748
CHF
2 000
17 726
19 467
Balanseførte lånekostnader
 
- 20 798
- 7 002
Balanseført verdi 31.12.
 
4 015 050
3 697 893
       
Øvrig langsiktig gjeld
 
147 187
294 103
Sum langsiktige forpliktelser
 
4 162 236
3 991 996
       
Kontraktsmessige avdrag
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
 
2016
 
240 608
 
2017
 
170 255
 
2018
 
2 627 462
 
2019
 
228 794
 
2020 eller senere
 
915 916
 
Sum
 
4 183 034
 
       
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.
NOTE 25
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Leverandørgjeld
1 792 514
1 500 253
Skyldige offentlige avgifter
291 311
260 265
Annen kortsiktig gjeld
1 327 247
1 247 692
Reklassifisert som gjeld holdt for salg
- 381 323
 
Sum
3 029 751
3 008 210
NOTE 26
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
     
Bokført gjeld som er sikret ved pant
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Lånefasiliteter
2 690 499
2 793 173
Faktoring
76 824
24 525
Sum
2 767 323
2 817 698
     
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Investeringseiendom
1 673 006
1 499 663
Andre varige driftsmidler
505 030
618 578
Varelager
1 214 351
876 988
Fordringer
946 674
840 472
Andre eiendeler
136 111
 
Sum
4 475 171
3 835 701
     
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
4 475 171
3 835 701
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
739 426
655 462
Kommiterte egenkapitalinnskudd i selskapsinvesteringer
343 500
397 614
Garantiansvar uten sikkerhet
997 844
939 783
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
242 821
255 789
Andre forpliktelser 1)
526 349
130 285
Sum
2 849 941
2 378 933
     
1) Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.
NOTE 27
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
           
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 6.
           
Valutarisiko
         
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
           
Utestående valutaterminforretninger knyttet til operasjonell drift:
 
   
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i 1 000
 
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
   
NOK
329 111
EUR
- 35 610
   
NOK
3 651
EUR
- 400
   
NOK
7 934
SEK
- 8 000
   
EUR
1 000
CAD
- 1 522
   
EUR
830
CHF
- 898
   
EUR
9 450
DKK
- 70 581
   
EUR
1 380
GBP
- 1 017
   
EUR
9 766
JPY
-1 307 924
   
EUR
6 770
SEK
- 62 419
   
EUR
4 920
USD
- 5 378
   
EUR
4 400
NOK
- 41 078
   
JPY
5 410 100
EUR
- 40 575
   
PLN
5 054
EUR
- 1 190
   
RUB
40 200
EUR
- 500
   
CAD
9 099
EUR
- 6 000
   
ILS
4 771
EUR
- 1 120
   
GBP
192
EUR
- 260
   
USD
18 050
NOK
- 148 638
   
USD
31 798
EUR
- 29 100
           
Ca 15 % av terminforretningene med kjøp av JPY / salg av EUR forfaller i 2017. Alle øvrige valutaterminforretningene forfaller i løpet av 2016.
           
Renterisiko
         
Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån i overensstemmelse med egne retningslinjer. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
           
Utestående renteswapper
         
Beløp i 1 000
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
 
DKK
50 000
6M CIBOR
Fast 2.97%
1 år
 
EUR
110 000
3M EURIBOR
Fast 0.28% - 2.88%
0.5 - 5.0 år
 
NOK
150 000
1,12%
Fast 2.43%
0.5 år
           
Tabellen inkluderer derivater for sikring
         
           
Kredittrisiko
         
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
NOTE 28
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
                 
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
2015
2014
Beløp i NOK 1 000
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Inngående balanse
- 21 834
- 30 132
- 11 700
- 63 666
- 7 728
- 25 002
- 2 997
- 35 726
Gevinst/tap på konstantstrømsikring
- 4 367
15 537
47 818
58 987
- 27 090
- 15 161
- 13 583
- 55 834
Resultatført inntekt/kostnad
14 606
10 283
14 552
39 441
10 884
7 226
3 550
21 660
Valutaomregning
- 886
- 6 766
- 15 832
- 23 484
- 1 238
921
- 733
- 1 050
Utsatt skatt (se note 9)
53
- 3 745
262
- 3 430
3 337
1 885
2 062
7 284
Effekt av kontantstrømsikring i totalresultat
9 405
15 309
46 800
71 514
- 14 106
- 5 130
- 8 703
- 27 940
Utgående balanse
- 12 429
- 14 823
35 100
7 848
- 21 834
- 30 132
- 11 700
- 63 666
Negative beløp representerer en forpliktelse og en reduksjon i egenkapitalen.
                 
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
           
Varekostnader
- 15 528
- 6 307
           
Andre driftskostnader
- 9 308
- 5 947
           
Netto finansresultat
- 14 606
- 9 406
           
Sum
- 39 441
- 21 660
           
Negative beløp representerer inntekt.
               
NOTE 29
LIKVIDITETSRISIKO
         
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Seco (morselskap TeleComputing), Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
         
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
         
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
661 164
320 253
3 715 594
4 697 011
Leverandørgjeld
1 764 385
   
1 764 385
Øvrig langsiktig gjeld
 
86 776
60 410
147 186
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 279 343
   
1 279 343
Sum 1)
3 704 892
407 029
3 776 004
7 887 925
         
31.12.14
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
1 331 032
324 828
2 359 894
4 015 754
Leverandørgjeld
1 500 253
   
1 500 253
Øvrig langsiktig gjeld
 
151 847
162 703
314 550
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 247 394
   
1 247 394
Sum 1)
4 078 679
476 675
2 522 597
7 077 951
1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 26 og note 30.
         
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
     
 
Renteswapper
- 16 409
- 13 204
- 317
- 29 930
Valutaterminer
- 72 289
- 874
 
- 73 163
Råvarederivater
51 309
   
51 309
Sum
- 37 389
- 14 078
- 317
- 51 784
         
31.12.14
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
     
 
Renteswapper
- 1 202
22 313
- 2 088
19 023
Valutaterminer
- 38 659
- 22 761
 
- 61 420
Råvarederivater
- 14 634
   
- 14 634
Sum
- 54 495
- 448
- 2 088
- 57 031
         
Trekkfasiliteter
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
 
2015
2014
 
Benyttet
Ubenyttet
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt
       
Sikret
34 003
6 297 600
175 351
251 149
Usikret
48 015
384 120
114 813
694 233
Lånefasiliteter
       
Sikret
632 947
314 894
2 701 490
7 578 816
Usikret
2 045 439
1 939 806
   
Faktoring
       
Sikret
57 618
19 206
20 376
4 149
Usikret
480 150
547 371
703 872
236 412
Sum sikret
724 569
6 631 700
2 897 217
7 834 114
Sum usikret
2 573 604
2 871 297
818 685
930 645
NOTE 30
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
       
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
       
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon.
       
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler
   
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
120 545
110 555
Sum
 
120 545
110 555
       
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
2015
2014
Totalt forfall neste år
 
115 552
93 034
Totalt forfall 2-5 år
 
290 599
282 959
Totalt forfall etter 5 år
 
48 428
31 356
Sum
 
454 579
407 349
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Konsernet som utleier, finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
13 013
17 617
Totale inntekter fra finansiell lease
 
13 013
17 617
       
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
2015
2014
Brutto fordringer fra leieavtaler
 
13 963
17 617
Ikke-opptjent finansinntekt
 
- 1 719
- 2 439
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
 
12 244
15 178
       
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
221 649
158 824
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
 
124 103
183 310
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
 
- 790
- 171
Totale leiekostnader
 
344 963
341 963
       
Forfaller til betaling
 
2015
2014
Totale kostnader neste år
 
357 735
338 231
Totale kostnader 2-5 år
 
981 547
947 479
Totale kostnader etter 5 år
 
988 847
822 811
Total
 
2 328 128
2 108 521
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
2015
2014
Bygninger og tomter
 
1 783 085
1 799 654
Maskiner og anlegg
 
404 968
207 495
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
140 075
101 372
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
 
2 328 128
2 108 521
       
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader
 
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
2 100
6 610
Totale leiekostnader
 
2 100
6 610
       
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
Samlede forfall i løpet av ett år
1 077
25
1 052
Samlede forfall i år 2-5
131
8
123
Samlede forfall etter 5 år
     
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
1 208
33
1 175
       
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse.
 
2015
2014
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
5 235
4 005
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
 
5 235
4 005
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 14).
     
NOTE 31
NÆRSTÅENDE PARTER
     
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 12.
     
Styret og ledende ansatte
Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov. Selskapet har ingen vesentlige avtaler med foretak hvor et styremedlem har betydelig interesse. Eierandeler i Ferd AS eid av styrets leder fremkommer av note 22. Informasjon om honorar til styremedlemmer og ledende ansatte fremkommer av note 11.
NOTE 32
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
         
Ferd AS solgte i januar 2016 virksomheten TeleComputing til investeringsfondet IK Investment Partners. Salget ble endelig gjennomført i mars 2016. Se note 33
         
Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Vi opprettholder derfor balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fradrag for suksesshonorar for 2013 og 2014. Da tidligere år ikke var en del av forliket og følgelig ennå ikke er avklart, kan vi ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene før en endelig avklaring foreligger.
NOTE 33
IKKE-VIDEREFØRT VIRKSOMHET
     
Ferd AS solgte i januar 2016 virksomheten TeleComputing til investeringsfondet IK Investment Partners. Salget ble endelig gjennomført i mars 2016. De eiendeler og gjeld som inngår i transaksjonen presenteres som holdt for salg i konsernregnskapet per 31.12.2015. Resultatposter fra den solgte virksomheten presenteres netto på egen linje i konsernegnskapet for 2015 og 2014. Cash flow er omarbeidet tilsvarende for 2015.
     
Resultatregnskap for virksomheten TeleComputing som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.2015
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
     
Salgsinntekter
1 462 379
1 274 893
Driftsinntekter
1 462 379
1 274 893
     
Varekostnader
391 046
304 878
Lønnskostnader
633 250
566 452
Av- og nedskrivninger
105 427
104 930
Andre driftskostnader
185 422
180 031
Driftskostnader
1 315 146
1 156 291
     
Driftsresultat
147 233
118 602
     
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
- 20
 
Finansinntekter
53 861
46 243
Finanskostnader
- 58 809
- 54 803
Netto finansresultat
- 4 968
- 8 560
Resultat før skattekostnad
142 265
110 042
Skattekostnad
41 123
26 436
     
Resultat etter skattekostnad fra ikke-videreført virksomhet
101 142
83 606
     
Eiendeler og gjeld for virksomheten TeleComputing som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.2015
     
Immaterielle eiendeler
 
771 716
Utsatt skattefordel
 
5 173
Varige driftsmidler
 
174 850
Andre finansielle anleggsmidler
 
73
Sum anleggsmidler
 
951 811
     
Kortsiktige fordringer
 
211 733
Bankinnskudd
 
- 68 291
Sum omløpsmidler
 
143 442
Sum eiendeler klassifisert som holdt for salg
 
1 095 253
     
Langsiktig gjeld
   
Pensjonsforpliktelser
 
333
Utsatt skatt
 
56 376
Sum langsiktig gjeld
 
56 710
     
Kortsiktig gjeld
   
Betalbar skatt
 
33 582
Annen kortsiktig gjeld
 
381 324
Sum kortsiktig gjeld
 
414 905
Sum gjeld klassifisert som holdt for salg
 
471 615
     
Kontantstrøm fra virksomhet holdt for salg
2015
2014
Netto kontantstrøm til drift 248 810 204 833
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter -93 189 -105 701
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -109 403 -124 970
Netto kontantstrøm fra ikke-videreført virksomhet
46 218
-25 838

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS