Årsrapport 2015

NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
         
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering. Ferd har følgende 4 forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børstnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments. Special Investments er et mandat i oppstartsfasen.
             
Ferd Capitals største investeringer per 31.12.2015 er:
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
- TeleComputing (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester.
- Interwell (58 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (95 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Petroleum Geo-Services (10,1 prosent eierandel). Petroleum Geo-Services (PGS) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Fjord Line (38,5 prosent eierandel). Fjord Line er et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond består av to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen, men som er attraktive sett opp i mot Ferds samlede portefølje og bidrar til å spre risikoen i konsernet.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefond kjøpt i annenhåndmarkedet. Disse investeringene har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen. I Øvrig virksomhet inngår også finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Driftsinntekter
2 684 932
319 149
1 419 496
144 630
336 008
465 648
Driftskostnader
- 120 681
- 33 006
- 9 181
- 11 570
- 20 298
- 46 626
Driftsresultat
2 564 250
286 143
1 410 316
133 060
315 710
419 022
             
Balanse 31.12.15
           
Investeringer i datterselskaper
11 440 623
8 919 426
   
2 423 020
98 177
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 740 904
1 573 941
6 218 513
3 887 561
130
3 060 759
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
3 285
18 240
53 061
41 352
- 439 971
330 603
Øvrige eiendeler
515 464
104 811
27 132
95 173
63 399
224 950
Sum eiendeler
26 700 277
10 616 418
6 298 707
4 024 085
2 046 577
3 714 489
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2014
           
Driftsinntekter
736 789
-1 265 018
665 319
96 213
274 100
966 175
Driftskostnader
- 153 015
- 49 929
- 8 734
- 8 293
- 20 323
- 65 736
Driftsresultat
583 775
-1 314 946
656 585
87 920
253 777
900 439
             
Balanse 31.12.14
           
Investeringer i datterselskaper
10 824 395
8 614 104
   
2 130 528
117 345
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
13 466 817
931 482
5 645 278
2 869 671
130
5 895 784
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
371 542
769 191
11 390
- 157 173
248 456
- 554 033
Øvrige eiendeler
1 536 480
2 334
3 903
146 557
138 795
1 628 101
Sum eiendeler
26 199 234
10 317 111
5 660 572
2 859 054
2 517 909
4 844 589

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS