Årsrapport 2015

NOTE 8
SKATTER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Skattekostnad består av
   
Betalbar inntektsskatt
69 025
156 567
Endring i utsatt skatt
136 730
95 395
Skatt relatert til tidligere år
- 16 877
765
Betalt kildeskatt
13 030
 
Skattekostnad
201 908
252 727
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Årets betalbare skatt
69 025
156 567
Avgitt konsernbidrag
- 59 558
- 112 683
Betalbar skatt fra tidligere år
- 9 467
2 457
Betalbar skatt i balansen
 
46 341
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
     
Resultat før skattekostnad
2 024 665
787 492
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (27 %)
546 660
212 623
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
- 414 993
- 438 059
Urealiserte verdiendringer på verdipapirer
- 10 890
580 273
Justering av skatt tidligere perioder
- 16 877
765
Betalt kildeskatt
13 030
 
Skatt ført over OCI
- 522
 
Effekt av endring i skattesats
- 28 789
 
Justering av utsatt skatt tidligere perioder *)
112 095
- 106 804
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
2 194
3 929
Skattekostnad
201 908
252 727
Effektiv skattesats
10,0 %
32,1 %
 
 
 
Utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Fordringer
- 5 321
- 9 213
Gevinst- og tapskonto
3 069
4 143
Finansielle instrumenter
- 10 113
8 609
Varige driftsmidler
234
199
Avsetninger
5 323
4 583
Netto pensjoner
- 7 502
- 6 658
Aksjer og andeler
413 491
376 027
Fremførbart underskudd *)
- 39 322
- 154 563
Balanseført verdi 31.12, utsatt skatteforpliktelse
359 859
223 128
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Balanseført verdi 1.1.
223 128
128 054
Resultatført i perioden
137 253
95 395
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
- 522
- 321
Balanseført verdi 31.12
359 859
223 128
     
*) Som følge av endret rettstilstand for suksesshonorar (carried interest) i Private Equity fond endres Ferds skattegrunnlag. Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Vi opprettholder derfor balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fradrag for suksesshonorar for 2013 og 2014. Da tidligere år ikke var en del av forliket er fradragene for tidligere år ikke endelig avklart. Vi kan derfor regnskapsmessig ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS