Årsrapport 2015

NOTE 9
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
     
         
Beløp i NOK 1 000
   
2015
2014
Lønn
   
63 544
46 508
Sosiale avgifter
   
10 878
17 717
Pensjonskostnader (se note 15)
   
7 828
6 733
Andre ytelser
   
3 309
3 457
Sum
   
85 559
74 415
         
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
36
38
         
Lønn og honorarer til konsernsjef
       
         
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
John Giverholt
3 416
433
307
1 115
         
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
         
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G og oppebærer med det rett til en innskuddsordning. Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
         
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
         
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS