Årsrapport 2015

NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
 
     
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Fordringer
   
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
117 884
724 687
Sum fordringer
117 884
724 687
     
Gjeld
   
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
70 046
909 732
Sum gjeld
70 046
909 732
     
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 1,5%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Tjenester fakturert til konsernselskaper
   
Stabstjenester
7 368
8 847
Eiendomsforvaltning
15 737
16 174
Sum inntekter
23 104
25 022
     
Renter på konserninterne lån og mellomværender
   
Renteinntekt
6 352
6 582
Rentekostnader
 
- 1 269
Netto renteinntekter
6 352
5 313

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS