Årsrapport 2015

NOTE 12
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
       
2015
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 920
20 747
24 667
Tilgang
 
1 366
1 366
Avgang
 
- 2 124
- 2 124
Anskaffelseskost 31.12.
3 920
19 989
23 909
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 564
14 564
Årets avskrivninger
 
1 282
1 282
Avgang avskrivninger
 
- 1 212
- 1 212
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
14 633
14 633
       
Balanseført verdi 31.12.
3 920
5 355
9 275
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 337
 
 
       
2014
     
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 118
19 902
23 020
Tilgang
802
3 903
4 705
Avgang
 
- 3 058
- 3 058
Anskaffelseskost 31.12.
3 920
20 747
24 667
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
14 938
14 938
Årets avskrivninger
 
1 554
1 554
Avgang avskrivninger
 
- 1 928
- 1 928
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
14 564
14 564
       
Balanseført verdi 31.12.
3 920
6 183
10 103
       
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
 
Lineær
 
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 159
   

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS