Årsrapport 2015

NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
 
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Forpliktelser til å yte egenkapitalinnskudd i datterforetak og andre foretak
343 500
343 500
Andre forpliktelser ovenfor datterselskaper
350 000
 
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
702 106
620 401
Sum
1 395 606
963 901
     
Betingede forpliktelser og tvister
Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Vi opprettholder derfor balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fradrag for suksesshonorar for 2013 og 2014. Da tidligere år ikke var en del av forliket og følgelig ennå ikke er avklart, kan vi ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene før en endelig avklaring foreligger.
     
Ferd AS er fortiden ikke part i andre tvister.
     
Hendelser etter balansedagen
Ferd AS solgte i januar 2016 virksomheten TeleComputing til investeringsfondet IK Investment Partners. Salget ble endelig gjennomført i mars 2016.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS