Årsrapport 2015

NOTE 11
LØNNSKOSTNADER
                 
Beløp i NOK 1 000
     
2015
 
2014
   
Lønn
   
2 071 192
1 869 789
   
Sosiale avgifter
     
277 064
 
315 867
   
Pensjonskostnader (se note 19)
     
133 203
 
71 397
   
Andre ytelser
     
88 299
 
44 924
   
Sum
     
2 569 759
 
2 301 977
   
                 
Gjennomsnittlig antall årsverk
     
4 497
 
4 427
   
                 
Lønn og honorarer til konsernledelsen
               
 
2015
2014
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Konsernsjef, John Giverholt
3 416
433
307
1 115
3 300
3 276
186
1 062
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
4 709
1 642
545
812
4 550
7 627
501
1 038
Sum
8 125
2 075
852
1 927
7 850
10 904
688
2 100
                 
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
                 
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G. Dette er en innskuddsordning (se også note 19). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                 
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                 
Honorarer til styret
               
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS