Årsrapport 2015

NOTE 5
BRUK AV VIRKELIG VERDI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER
                 
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
                 
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
                 
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.
                 
Verdsettelsesmetoder
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
                 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV / EBITDA, EV / EBITA, EV / EBIT og EV / (EBITDA - CAPEX). Ferd innhenter relevante multipler for sammenlignbare selskaper. Multiplene for porteføljeselskapene justeres dersom forutsetningene ikke er like med peer group. Slike forutsetninger kan bestå av kontrollpremie, likviditetsrabatt, vekstforutsetninger, marginer eller tilsvarende. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne normalt som grunnlag for vår verdsettelse.
                 
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV). Ferd gjør en kritisk vurdering av om rapportert NAV kan legges til grunn.
                 
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Periodevis sammenlignes våre beregnede verdier mot uavhengige takster.
                 
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av konsernets eiendeler og gjeld fordelt etter hvordan de er målt i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
               
     
Investeringer målt til virkelig verdi over resultatet
Investeringer målt til virkelig verdi over utvidet resultat
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
   
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
Annen type verdsettelse
SUM
   
Anleggsmidler
               
Immaterielle eiendeler
         
3 153 719
3 153 719
Utsatt skattefordel
         
257 916
257 916
Varige driftsmidler
         
2 175 360
2 175 360
Investeringer etter egenkapitalmetoden
       
494 635
494 635
Investeringseiendom
 
2 235 900
       
2 235 900
Pensjonsmidler
         
25 370
25 370
Andre finansielle anleggsmidler
   
137 883
 
85 742
223 625
Sum 2015
   
2 235 900
 
137 883
 
6 192 742
8 566 524
Sum 2014
   
2 386 449
 
190 409
 
7 291 683
9 868 541
                 
Omløpsmidler
             
Varer
           
2 635 545
2 635 545
Kortsiktige fordringer
   
61 075
2 375 563
   
2 436 638
Noterte aksjer og andeler
 
7 283 017
       
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler
3 071 613
       
3 071 613
Hedgefond
   
5 202 980
       
5 202 980
Renteinvesteringer
 
94 484
       
94 484
Bankinnskudd
     
1 852 737
   
1 852 737
Sum 2015
   
15 652 095
61 075
4 228 300
 
2 635 545
22 577 015
Sum 2014
   
14 361 391
11 565
4 087 298
 
2 556 300
21 016 554
                 
Langsiktig gjeld
             
Pensjonsforpliktelser
     
 
 
193 138
193 138
Utsatt skatt
           
847 312
847 312
Langsiktig rentebærende gjeld
     
4 035 847
- 20 798
4 015 050
Annen langsiktig gjeld
       
147 187
 
147 187
Sum 2015
   
 
 
 
4 183 034
1 019 652
5 202 686
Sum 2014
   
 
52 281
 
3 939 461
963 402
4 955 144
                 
Kortsiktig gjeld
             
Kortsiktig rentebærende gjeld
   
 
661 163
 
661 163
Betalbar skatt
           
143 752
143 752
Annen kortsiktig gjeld
 
196 537
   
2 833 214
 
3 029 751
Sum 2015
   
196 537
 
 
3 494 377
143 752
3 834 665
Sum 2014
   
15 503
58 167
 
4 166 278
359 718
4 599 666
                 
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
                 
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                 
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                 
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Ferds hedgefondportefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                 
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Dette gjelder investeringer der all informasjon eller deler av informasjonen om verdi ikke kan observeres i markedet. Ferd benytter også verdsettelsesmodeller for investeringer der aksjen har liten eller ingen omsetning. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes også på nivå 3. For Ferd gjelder dette private equity investeringer og fondsinvesteringer kjøp i annenhåndsmarket der rapportert NAV må justeres for rabatter. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                 
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
                 
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets investeringer målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2015
Eiendeler
               
Investeringseiendom
         
2 235 900
2 235 900
Kortsiktige fordringer
       
61 075
 
61 075
Noterte aksjer og andeler
     
7 283 017
   
7 283 017
Unoterte aksjer og andeler
       
3 071 613
3 071 613
Hedgefond
         
3 887 561
1 315 420
5 202 980
Renteinvesteringer
         
94 484
 
94 484
Gjeld
             
 
Annen kortsiktig gjeld
       
- 92 407
- 104 129
- 196 537
Sum 2015
       
7 283 017
3 950 712
6 518 803
17 752 533
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2014
Eiendeler
               
Investeringseiendom
         
2 386 449
2 386 449
Kortsiktige fordringer
       
11 565
 
11 565
Noterte aksjer og andeler
     
6 622 553
   
6 622 553
Unoterte aksjer og andeler
       
3 086 854
3 086 854
Hedgefond
         
2 869 671
1 782 313
4 651 984
Gjeld
               
Annen langsiktig gjeld
       
- 52 281
 
- 52 281
Annen kortsiktig gjeld
       
- 73 670
 
- 73 670
Sum 2014
       
6 622 553
2 755 285
7 255 616
16 633 454
                 
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
         
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.15
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.15
Investeringseiendom
2 386 449
215 561
- 556 228
 
190 117
 
2 235 900
Unoterte aksjer og andeler
3 086 854
634 328
- 529 564
 
- 164 691
44 687
3 071 613
Hedgefond
 
1 782 313
199 069
- 730 396
 
- 442 772
507 206
1 315 420
Sum
 
7 255 616
1 048 958
-1 816 188
 
- 417 346
551 893
6 622 933
                 
                 
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.14
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer *)
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.14
Investeringseiendom
1 828 917
390 609
- 2 435
 
169 358
 
2 386 449
Unoterte aksjer og andeler
5 446 096
553 599
-1 425 596
 
-1 383 158
- 104 087
3 086 854
Hedgefond
 
2 017 082
92 895
- 901 293
 
573 629
 
1 782 313
Sum
 
9 292 095
1 037 103
-2 329 324
 
- 640 171
- 104 087
7 255 616
                 
*) Blant salg og avganger inngår 686 millioner kroner for Interwell AS, som i 2014 er reklassifisert fra unoterte aksjer målt til virkelig verdi til datterselskap.
                 
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.15
Benyttede og implisitte
EBITDA multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10 prosent
Verdi, dersom multippel økes med 10 prosent
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Verdi, dersom renten reduseres med 1 prosentpoeng
Investeringseiendom 1)
 
2 235 900
     
7.0 % - 11.7 %
1 907 000
2 724 000
Unoterte aksjer og andeler sensitive for multippel 2)
868 777
9,2 - 15,7
610 777
1 126 777
     
Øvrige unoterte aksjer og andeler 2)
 
2 202 836
           
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.15
     
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabattert pris økes med 10 prosent
Verdi dersom rabattert pris reduseres med 10 prosent
Hedgefond 3)
 
1 315 420
     
1 % - 83 %
1 215 775
1 415 064
                 
1) Ca 68 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og utviklingsprosjekter og er sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 28 % av verdien av unoterte aksjer og andeler er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene er verdsatt basert på rapportert NAV uten at Ferd har mulighet til å regne på senstiviteten, selv om multipler sannsynligvis er benyttet ved fastsettelsen av NAV.
3) Ca 80 % av hedgefondene på nivå 3 er sensitive for endring i rabatt.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS