Årsrapport 2015

NOTE 17
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
               
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 15.
           
2015
         
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49% 49%
50%
   
           
Anskaffelseskost 1.1
58 325
165 051
106 768
81 585
411 729
Andel av resultat 1.1
92 990
134 025
20 158
7 040
254 213
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
 
 
- 1 941
- 14 541
Overføring fra selskapet
- 37 063
- 114 006
- 12 765
- 5 865
- 169 699
Føringer direkte mot egenkapitalen
- 3 550
     
- 3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
- 7 331
- 35 902
Balanseført verdi 01.01
84 744
169 857
114 161
73 488
442 250
           
Tilgang i løpet av året
     
33 890
33 890
Avgang i løpet av året
     
- 461
- 461
Salg i løpet av året
       
 
Andel av årets resultat
9 791
23 628
- 2 894
2 305
32 830
Nedskrivning av goodwill
       
 
Overføringer fra selskapet
- 19 893
- 14 042
 
 
- 33 934
Føringer direkte mot egenkapitalen
     
 
 
Omregningsdifferanser/elimineringer
15 747
257
 
4 055
20 059
Balanseført verdi 31.12
90 390
179 700
111 267
113 278
494 635
           
 
     
 
 
     
2014
             
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49%
49%
50%
26%
22%
   
               
Anskaffelseskost 1.1
58 325
165 051
106 768
112 002
95 974
106 046
644 165
Andel av resultat 1.1
82 874
117 986
23 002
82 977
22 236
- 17
329 058
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
 
 
 
 
- 1 582
- 14 182
Overføring fra selskapet
- 29 879
- 98 878
- 12 765
- 63 826
- 23 517
- 5 865
- 234 730
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 29 799
- 28 034
 
- 3 053
- 293
- 15 966
- 77 145
Balanseført verdi 01.01
68 921
156 125
117 005
128 100
94 400
82 616
647 167
               
Tilgang i løpet av året
         
9 370
9 370
Avgang i løpet av året
     
- 131 153
- 94 693
- 20 212
- 246 058
Salg i løpet av året
         
- 13 619
- 13 619
Andel av årets resultat
10 116
16 039
- 2 844
   
7 057
30 367
Nedskrivning av goodwill
         
- 359
- 359
Overføringer fra selskapet
- 7 184
- 15 128
     
 
- 22 312
Føringer direkte mot egenkapitalen
- 3 550
       
 
- 3 550
Omregningsdifferanser/elimineringer
16 441
12 821
 
3 053
293
8 635
41 244
Balanseført verdi 31.12
84 744
169 857
114 161
 
 
73 488
442 250
               
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2015. Tallene er ikke revidert.
               
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
       
Driftsinntekt
216 573
310 540
19
       
Resultat etter skatt og minoritet
11 931
23 869
- 4 729
       
Sum eiendeler
175 514
239 566
701 590
       
Sum gjeld
102 579
90 940
477 998
       
               
- Al-Obeikan Elopak er en kartongprodusent med fabrikk I Saudi-Arabia som selger kartong til kunder I midt-østen og nordafrika.
- Lala Elopak er en kartongprodusent med fabrikk i Mexico som selger kartonger til markedet i nord- og søramerika.
- Tiedemannsbyen DA eies av Ferd og Skanska og utvikler boligeiendommer på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns tobakksfabrikker på Ensjø.
               
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
 
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
2015
2015
2014
2015
2014
2015
2014
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
49,0 %
   
9 910
4 068
201 797
140 346
Boreal GmbH
20,0 %
       
 
 
Elocap Ltd.
50,0 %
 
8 587
       
Frogn Næringspark AS
50,0 %
   
- 16 625
     
Hafrsby AS
14,5 %
           
Hunstad Sør Tomteselskap AS
31,6 %
     
10 712
 
 
Impresora Del Yaque
51,0 %
 
23 607
807
1 368
   
Kråkeland Hytteservice AS
33,5 %
       
 
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
49,0 %
120 140
15 044
- 6 011
1 701
 
 
Lofoten Tomteselskap AS
35,0 %
     
1 610
 
 
Madla Byutvikling AS
33,3 %
       
 
 
Sanderveien 18 AS
50,0 %
   
5 207
     
Siriskjær AS
50,0 %
     
59
   
Solheim Utbyggingsselskap AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Sporafjell Utviklingsselskap AS
50,0 %
     
5 262
   
Tastarustå Byutvikling AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Tiedemannsbyen DA
50,0 %
 
1 375
 
4 172
 
 
Sum
 
120 140
48 613
- 6 713
28 952
201 797
140 346

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS