Årsrapport 2015

NOTE 18
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
     
Finansinntekter
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Renteinntekter fra bankinnskudd
32 213
44 762
Renteinntekter fra nærstående parter
23 814
21 596
Andre renteinntekter
9 454
7 440
Agio og andre finansinntekter
191 997
422 537
Sum
257 478
496 336
     
Finanskostnader
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
142 333
150 966
Rentekostnader til nærstående parter
18 000
26 158
Andre rentekostnader
39 378
48 748
Disagio og andre finanskostnader
772 871
289 029
Sum
972 582
514 901
     
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS