Årsrapport 2015

NOTE 27
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
           
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 6.
           
Valutarisiko
         
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
           
Utestående valutaterminforretninger knyttet til operasjonell drift:
 
   
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i 1 000
 
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
   
NOK
329 111
EUR
- 35 610
   
NOK
3 651
EUR
- 400
   
NOK
7 934
SEK
- 8 000
   
EUR
1 000
CAD
- 1 522
   
EUR
830
CHF
- 898
   
EUR
9 450
DKK
- 70 581
   
EUR
1 380
GBP
- 1 017
   
EUR
9 766
JPY
-1 307 924
   
EUR
6 770
SEK
- 62 419
   
EUR
4 920
USD
- 5 378
   
EUR
4 400
NOK
- 41 078
   
JPY
5 410 100
EUR
- 40 575
   
PLN
5 054
EUR
- 1 190
   
RUB
40 200
EUR
- 500
   
CAD
9 099
EUR
- 6 000
   
ILS
4 771
EUR
- 1 120
   
GBP
192
EUR
- 260
   
USD
18 050
NOK
- 148 638
   
USD
31 798
EUR
- 29 100
           
Ca 15 % av terminforretningene med kjøp av JPY / salg av EUR forfaller i 2017. Alle øvrige valutaterminforretningene forfaller i løpet av 2016.
           
Renterisiko
         
Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån i overensstemmelse med egne retningslinjer. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
           
Utestående renteswapper
         
Beløp i 1 000
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
 
DKK
50 000
6M CIBOR
Fast 2.97%
1 år
 
EUR
110 000
3M EURIBOR
Fast 0.28% - 2.88%
0.5 - 5.0 år
 
NOK
150 000
1,12%
Fast 2.43%
0.5 år
           
Tabellen inkluderer derivater for sikring
         
           
Kredittrisiko
         
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS