Årsrapport 2015

NOTE 30
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
       
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
       
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon.
       
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler
   
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
120 545
110 555
Sum
 
120 545
110 555
       
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
2015
2014
Totalt forfall neste år
 
115 552
93 034
Totalt forfall 2-5 år
 
290 599
282 959
Totalt forfall etter 5 år
 
48 428
31 356
Sum
 
454 579
407 349
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Konsernet som utleier, finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
13 013
17 617
Totale inntekter fra finansiell lease
 
13 013
17 617
       
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
2015
2014
Brutto fordringer fra leieavtaler
 
13 963
17 617
Ikke-opptjent finansinntekt
 
- 1 719
- 2 439
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
 
12 244
15 178
       
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
221 649
158 824
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
 
124 103
183 310
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
 
- 790
- 171
Totale leiekostnader
 
344 963
341 963
       
Forfaller til betaling
 
2015
2014
Totale kostnader neste år
 
357 735
338 231
Totale kostnader 2-5 år
 
981 547
947 479
Totale kostnader etter 5 år
 
988 847
822 811
Total
 
2 328 128
2 108 521
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
     
       
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
2015
2014
Bygninger og tomter
 
1 783 085
1 799 654
Maskiner og anlegg
 
404 968
207 495
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
140 075
101 372
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
 
2 328 128
2 108 521
       
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
     
       
Spesifikasjon av årets leiekostnader
 
2015
2014
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
2 100
6 610
Totale leiekostnader
 
2 100
6 610
       
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
Samlede forfall i løpet av ett år
1 077
25
1 052
Samlede forfall i år 2-5
131
8
123
Samlede forfall etter 5 år
     
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
1 208
33
1 175
       
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse.
 
2015
2014
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
5 235
4 005
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
 
5 235
4 005
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 14).
     

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS