Årsrapport 2015

NOTE 12
IMMATERIELLE EIENDELER
             
Beløp i NOK 1 000
     
2015
2014
Goodwill (se note 13)
     
1 941 079
2 717 241
Andre immaterielle eiendeler
 
1 212 640
1 400 714
Balanseført verdi 31.12.
     
3 153 719
4 117 955
             
2015
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 1.1.
355 620
165 688
694 894
309 593
856 184
2 381 979
Tilgang ved oppkjøp
         
 
Ordinære tilganger
50 264
600
7 524
100 340
 
158 728
Avgang
- 1 719
   
- 9 430
 
- 11 149
Overføringer mellom anleggsgrupper
   
- 3 120
3 120
 
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 41 496
- 80 400
- 21 479
 
- 134 800
- 278 174
Omregningsdifferanse
23 368
 
12 615
13 685
 
49 668
Anskaffelseskost 31.12.
386 038
85 888
690 434
417 308
721 384
2 301 052
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
305 016
14 740
364 603
43 642
253 264
981 265
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
         
 
Årets avskrivninger
24 542
4 020
49 654
33 312
84 783
196 311
Avgang
- 1 239
 
 
- 3 764
 
- 5 003
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 33 532
- 18 760
- 14 097
 
- 59 003
- 125 393
Omregningsdifferanser
22 472
 
16 642
2 118
 
41 232
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
317 259
 
416 803
75 307
279 043
1 088 412
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
3 918
 
1 000
   
4 918
           
 
Balanseført verdi 31.12.
68 779
85 888
273 631
342 001
442 341
1 212 640
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
             
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
2014
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 1.1.
365 967
165 438
252 896
167 193
555 962
1 507 456
Tilgang ved oppkjøp
1 752
 
358 870
52 041
300 222
712 885
Ordinære tilganger
23 526
250
65 065
79 359
 
168 200
Avgang
- 62 749
       
- 62 749
Omregningsdifferanse
27 124
 
18 063
11 000
 
56 187
Anskaffelseskost 31.12.
355 620
165 688
694 894
309 593
856 184
2 381 979
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
310 870
10 720
240 704
3 877
118 260
684 431
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
1 765
 
57 175
15 958
50 222
125 120
Årets avskrivninger
26 318
4 020
50 734
22 974
84 782
188 828
Avgang
- 62 749
       
- 62 749
Omregningsdifferanser
28 812
 
15 990
833
 
45 635
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
305 016
14 740
364 603
43 642
253 264
981 265
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
         
3 387
           
 
Balanseført verdi 31.12.
50 604
150 948
330 291
265 951
602 920
1 400 714
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
             
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
Forskning og utvikling
           
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2015 utgjorde 97 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2014 var 149 millioner kroner.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS