Årsrapport 2015

NOTE 13
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
                 
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
 
2015
Beløp i NOK 1 000
Interwell
Servi
Elopak Europa
Seco Invest (Tele-Computing)
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
1 212 016
386 289
541 404
612 607
20 905
2 773 221
Tilgang
 
2 000
 
6 327
 
8 327
Avgang
         
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
     
- 618 934
 
- 618 934
Valutaomregningsdifferanser
   
38 060
 
11
38 071
Anskaffelseskost 31.12.
1 212 016
388 289
579 464
 
20 916
2 200 685
           
 
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
55 980
 
 
55 980
Nedskrivninger
 
200 000
     
200 000
Avgang
         
 
Valutaomregningsdifferanser
   
3 626
   
3 626
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
200 000
59 606
 
 
259 606
             
Balanseført verdi 31.12.
1 212 016
188 289
519 858
 
20 916
1 941 079
                 
                 
Det har ikke vært vesentlige tilganger av goodwill i 2015. Goodwill knyttet til TeleComputing har blitt reklassifisert som eiendeler holdt for salg som følge av forestående salg av virksomheten.
                 
Ferd har valgt å nedskrive goodwill knyttet til Servi med 200 millioner, resultatført som av- og nedskrivninger i totalresultatet. Årsaken til nedskrivningen skyldes negativ utvikling i oljepris med tilhørende utfordringer i markedet for Servi.
 
                 
2014
Beløp i NOK 1 000
Interwell
Servi
Elopak Europa
Seco Invest (Tele-Computing)
Annet
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
 
386 289
508 398
593 969
16 680
1 505 336
Tilgang
1 212 016
   
18 638
4 330
1 234 984
Avgang
       
- 105
- 105
Valutaomregningsdifferanser
   
33 006
   
33 006
Anskaffelseskost 31.12.
1 212 016
386 289
541 404
612 607
20 905
2 773 221
             
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
 
52 047
 
 
52 047
Nedskrivninger
         
 
Avgang
         
 
Valutaomregningsdifferanser
   
3 933
   
3 933
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
55 980
 
 
55 980
             
Balanseført verdi 31.12.
1 212 016
386 289
485 424
612 607
20 905
2 717 241
                 
Endringer i 2014:
I 2014 har Ferd kjøpt seg opp ytterligere fra 34 % til 58 % i Interwell, og dermed oppnådd kontroll over selskapet. Oppkjøpet er gjort med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014. Gjennom oppkjøpet har Ferd økt patenter og rettigheter med 298 millioner kroner (se note 7), aktiverte utviklingskostnader med 36 millioner kroner, kunderelasjoner med 250 millioner kroner, i tillegg til goodwill på ca 1212 millioner kroner. Goodwillen er ikke skattemessig fradragsberettiget. Kostpris for aksjene i Interwell AS utgjør ca 895 millioner kroner, hvorav 496 millioner er betalt kontant i 2014 og 399 millioner kroner var verdien av aksjeposten før oppkjøpet. Aksjene i Interwell ble frem til oppkjøpet målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Det er innregnet 601 millioner kroner i ikke-kontrollerende interesser på oppkjøpstidspunktet, beregnet som deres forholdsmessige andel av foretakets identifiserbare nettoeiendeler. Interwell har påvirket Ferds konsernregnskap med 856 millioner i driftsinntekter og 315 millioner i EBITDA i 2014.
                 
Nedskrivningstester for goodwill:
               
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                 
Kontantgenererende enheter:
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg til Ferd Capitals investeringer i konsernselskapene Elopak, TeleComputing, Interwell, Servi, samt noen mindre goodwillposter i underkonsernene Swix og Mestergruppen.
                 
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen. Denne goodwillposten har en bokført verdi på 520 millioner kroner pr. 31.12.2015. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
 
Goodwill tilknyttet TeleComputing knytter seg til TeleComputings virksomhet i Norge og Sverige. Goodwillen har en bokført verdi på 618 millioner kroner per 31.12.2015. TeleComputing er for nedskrivningsformål vurdert som én kontantgenererende enhet som følge av likeartet virksomhet og de synergiene som høstes på tvers av selskapene under Seco Invest AS. TeleComputing er solgt i 2016 og goodwill er derfor reklassifisert til eiendeler holdt for salg per 31.12.2015.
 
Goodwill identifisert ved oppkjøpet av Servi er allokert til Servi samlet som kontantgenererende enhet. Dette skyldes Servis samordnede og velintegrerte virksomhet. Balanseført verdi pr 31.12.15 på 188 millioner kroner etter at vi i år har gjennomført en nedskrivning på 200 millioner, se ovenfor for ytterligere omtale.
 
Oppkjøpet av Interwell i 2014 har medført en innregning av goodwill på 345 millioner kroner på Ferd-nivå. Denne goodwillen er allokert til hele Interwell som en felles kontantgenererende enhet, som er det nivået Ferd følger opp Interwell. I Interwell-konsernet eksisterer det imidlertid ytterligere 867 millioner kroner i goodwill fra oppkjøp gjennomført av Interwell. Denne goodwillen er allokert til to separate kontantgenererende enheter, Interwell Norge og Interwell Technology, da disse forretningsområdene genererer inngående kontantstrømmer separat.
                 
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                 
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
 
For Servi viser beregnet gjenvinnbart beløp en nedskrivning på 200 millioner. Gjennvinnbart beløp er selskapts bruksverdi beregnet basert på estimerte kontantstrømmer neddiskontert med selskapts avkasatningskrav, se tabell under for benyttede forutsetninger.
For de andre kontantgenererende enhetene er beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene positive og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2015. Usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konklusjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene. Sensitivitetsanalysene viser at det er stor avstand før verdifall er aktuell.
 
Nærmere beskrivelse av forutsetninger benyttet:
                 
 
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
Diskonteringsrente før skatt
Vekstrate år 2–5
Langsiktig vekstrate
 
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
Elopak Europa
3,9 %
4,0 %
5,5 %
5,7 %
2,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
Seco Invest
4,0 %
4,4 %
5,4 %
5,9 %
8,0 %
8,0 %
0,0 %
0,0 %
Servi
   
10,0 %
5,9 %
5,0 %
3,5 %
2,5 %
2,5 %
Interwell Norge
9,0 %
10,0 %
   
5,0 %
5,0 %
2,0 %
2,0 %
Interwell Technology
9,0 %
10,0 %
   
10,0 %
25,0 %
2,0 %
2,0 %
                 
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene. Ettersom Elopak har funksjonell valuta Euro er det også tatt utgangspunkt i en Euro-rente som ligger en del lavere enn NOK-renter.
 
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
 
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
 
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS