Årsrapport 2015

NOTE 33
IKKE-VIDEREFØRT VIRKSOMHET
     
Ferd AS solgte i januar 2016 virksomheten TeleComputing til investeringsfondet IK Investment Partners. Salget ble endelig gjennomført i mars 2016. De eiendeler og gjeld som inngår i transaksjonen presenteres som holdt for salg i konsernregnskapet per 31.12.2015. Resultatposter fra den solgte virksomheten presenteres netto på egen linje i konsernegnskapet for 2015 og 2014. Cash flow er omarbeidet tilsvarende for 2015.
     
Resultatregnskap for virksomheten TeleComputing som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.2015
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
     
Salgsinntekter
1 462 379
1 274 893
Driftsinntekter
1 462 379
1 274 893
     
Varekostnader
391 046
304 878
Lønnskostnader
633 250
566 452
Av- og nedskrivninger
105 427
104 930
Andre driftskostnader
185 422
180 031
Driftskostnader
1 315 146
1 156 291
     
Driftsresultat
147 233
118 602
     
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
- 20
 
Finansinntekter
53 861
46 243
Finanskostnader
- 58 809
- 54 803
Netto finansresultat
- 4 968
- 8 560
Resultat før skattekostnad
142 265
110 042
Skattekostnad
41 123
26 436
     
Resultat etter skattekostnad fra ikke-videreført virksomhet
101 142
83 606
     
Eiendeler og gjeld for virksomheten TeleComputing som er klassifisert som holdt for salg per 31.12.2015
     
Immaterielle eiendeler
 
771 716
Utsatt skattefordel
 
5 173
Varige driftsmidler
 
174 850
Andre finansielle anleggsmidler
 
73
Sum anleggsmidler
 
951 811
     
Kortsiktige fordringer
 
211 733
Bankinnskudd
 
- 68 291
Sum omløpsmidler
 
143 442
Sum eiendeler klassifisert som holdt for salg
 
1 095 253
     
Langsiktig gjeld
   
Pensjonsforpliktelser
 
333
Utsatt skatt
 
56 376
Sum langsiktig gjeld
 
56 710
     
Kortsiktig gjeld
   
Betalbar skatt
 
33 582
Annen kortsiktig gjeld
 
381 324
Sum kortsiktig gjeld
 
414 905
Sum gjeld klassifisert som holdt for salg
 
471 615
     
Kontantstrøm fra virksomhet holdt for salg
2015
2014
Netto kontantstrøm til drift 248 810 204 833
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter -93 189 -105 701
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -109 403 -124 970
Netto kontantstrøm fra ikke-videreført virksomhet
46 218
-25 838

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS