Årsrapport 2015

NOTE 14
VARIGE DRIFTSMIDLER
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
810 082
5 284 366
329 163
6 423 611
Tilgang ved oppkjøp
57 928
   
57 928
Ordinære tilganger
1 800
479 366
46 068
527 234
Avgang
- 233 609
- 254 535
- 25 159
- 513 303
Overføring mellom anleggsgrupper
4 497
- 12 437
7 940
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
 
- 515 621
- 17 257
- 532 877
Valutaomregningsdifferanser
42 933
258 680
19 699
321 312
Anskaffelseskost 31.12.
683 631
5 239 820
360 454
6 283 905
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
339 122
3 400 030
247 833
3 986 985
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
   
- 180
- 180
Årets avskrivninger
25 592
433 785
31 500
490 876
Årets nedskrivninger
 
1 130
222
1 352
Avgang avskrivninger
- 13 453
- 218 875
- 14 565
- 246 893
Overføring mellom anleggsgrupper
 
1 246
- 1 246
 
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
 
- 347 542
- 10 485
- 358 027
Valutaomregningsdifferanser
23 564
204 522
6 345
234 432
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
374 825
3 474 295
259 425
4 108 545
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 788
50 230
318
53 336
         
Balanseført verdi 31.12.
308 806
1 765 524
101 029
2 175 360
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       
         
2014
       
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre og inventar
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
652 461
4 503 762
279 758
5 435 981
Tilgang ved oppkjøp
 
429 621
44 396
474 017
Ordinære tilganger
136 057
574 131
35 390
745 578
Avgang
- 14 109
- 456 848
- 38 964
- 509 921
Valutaomregningsdifferanser
35 673
233 700
8 583
277 956
Anskaffelseskost 31.12.
810 082
5 284 366
329 163
6 423 611
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
302 377
2 990 885
227 651
3 520 913
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
 
192 060
16 357
208 417
Årets avskrivninger
21 880
399 897
28 369
450 146
Årets nedskrivninger
 
6 924
 
6 924
Avgang avskrivninger
- 4 693
- 391 402
- 34 488
- 430 583
Valutaomregningsdifferanser
19 558
201 666
9 944
231 168
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
339 122
3 400 030
247 833
3 986 985
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 788
46 975
279
50 042
         
Balanseført verdi 31.12.
470 960
1 884 336
81 330
2 436 626
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
5-15 år
3-13 år
 
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
 
Tomter avskrives ikke
       

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS