Årsrapport 2015

NOTE 9
SKATTER
     
Skattekostnad består av
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
     
Betalbar skatt av årets overskudd
   
Årets betalbare skatt
269 023
295 622
Justering tidligere perioder
25 556
13 422
Sum betalbar skatt
294 579
309 044
     
Kostnad ved utsatt skatt
   
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
106 459
124 748
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
- 82 748
29 785
Sum utsatt skatt
23 711
154 533
     
Skattekostnad
318 290
463 577
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Årets betalbare skatt
269 023
295 622
Skattegjeld fra tidligere år
132 078
37 917
Innbetalt forhåndsskatt
- 246 745
- 61 546
Omregningsdifferanser
- 10 604
5 397
Betalbar skatt
143 752
277 390
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Resultat før skattekostnad
1 627 409
1 328 315
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (27 %)
439 400
358 645
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
17 754
- 567
Verdijustering utsatt skattefordel
   
Amortisering goodwill
   
Ikke skattepliktige netto inntekter (-) / kostnader (+) fra verdipapirer
- 285 351
160 951
Andre ikke skattepliktige inntekter
- 8 768
- 19 605
Nedskrivning av goodwill
54 000
 
Justering tidligere perioder
- 57 192
43 207
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
158 446
- 82 330
Skattekostnad
318 290
460 301
     
Effektiv skattesats
19,6 %
34,7 %
     
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser (se note 19)
988
2 098
Kontantstrømsikring (se note 28)
- 21 497
7 284
Sum skatt innregnet i totalresultat
- 20 509
9 382
     
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Varer
10 971
- 8 482
Fordringer
7 202
8 479
Aksjer og andeler
- 400 934
- 359 482
Andre forskjeller
34 925
26 314
Varige driftsmidler
- 2 446
- 112 932
Investeringseiendommer
- 177 712
- 51 402
Immaterielle eiendeler
- 151 087
- 273 348
Netto pensjoner
49 554
53 938
Skattemessig fremførbare underskudd
329 854
389 980
Sum
- 299 673
- 326 935
Nedvurdering av utsatt skattefordel
- 289 722
- 271 211
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
- 589 395
- 598 146
     
Balanseført utsatt skattefordel
257 916
195 585
Balanseført Utsatt skatt
- 847 312
- 793 731
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
- 589 395
- 598 146
     
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
     
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
     
Brutto skattemessig fremførbare underskudd, utløpstidspunkter
   
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2015
 
10
2016
   
2017
 
1 517
Etter 2017
 
305 615
Uten tidsbegrensning
 
873 247
Sum skattemessig fremførbare underskudd
 
1 180 390
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Netto balanseført verdi 1. januar
- 598 146
- 229 086
Omregningsdifferanser
49 720
- 40 938
Kjøp og salg av datterselskap
3 251
- 156 535
Resultatført i perioden
- 23 711
- 180 969
Skatt ført mot totalresultatet
- 20 509
9 382
Netto balanseført verdi 31.12
- 589 396
- 598 146
     
*) Som følge av endret rettstilstand for suksesshonorar (carried interest) i Private Equity fond endres Ferds skattegrunnlag. Ferd inngikk et forlik med myndighetene 8. april 2016 og fikk fullt medhold i spørsmålet om fradragsrett for suksesshonorarer for inntektsåret 2013. Vi opprettholder derfor balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til fradrag for suksesshonorar for 2013 og 2014. Da tidligere år ikke var en del av forliket er fradragene for tidligere år ikke endelig avklart. Vi kan derfor regnskapsmessig ikke balanseføre utsatt skattefordel knyttet til disse årene.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS