Årsrapport 2015

NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
             
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering. Ferd har følgende 4 forretningsområder:
             
Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital består av tre mandater: Ikke-børstnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments. Special Investments er et mandat i oppstartsfasen.
De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på ikke-konsoliderte selskaper og andre investeringer. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 286 i driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 10 616 pr 31.12.2015 og MNOK 10 317 pr. 31.12.14 målt til virkelig verdi.
 
Under følger en oversikt over Capitals største Investeringer per 31.12.2015:
             
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg
- TeleComputing*) (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester.
- Interwell (58 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
- Mestergruppen (95 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
- Petroleum Geo-Services (10,1 prosent eierandel). Petroleum Geo-Services (PGS) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
- Fjord Line (38,5 prosent eierandel). Fjord Line er et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig sjøtransport mellom Norge, Danmark og Sverige. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av rederiets cargoavdelinger i Norge og Danmark
             
*) Virksomheten TeleComputing har blitt solgt i 2016. Virksomheten inngår ikke i segmentinformasjonen til Ferd Capital for 2015. Resultatposter for 2014 er omarbeidet tilsvarende for presentasjonsformål. Se note 33 for ytterligere informasjon.
             
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper, ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks (MSCI Nordic Mid Cap Index). Investeringsteamet fokuserer ikke på referanseindeksen i forvaltingen av porteføljen, men er opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
             
Ferd Hedgefond består av to mandater. Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index). I Global Fund Opportunities mandatet (GFO), kan Ferd Hedgefond investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen, men som er attraktive sett opp i mot Ferds samlede portefølje og bidrar til å spre risikoen i konsernet.
             
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
             
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond og hedgefondandeler kjøp i annenhåndsmarkedet. Disse investeringene har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
             
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2015
           
Salgsinntekter
12 912 698
12 910 948
 
 
1 750
 
Inntekter fra finansielle investeringer
1 985 920
- 177 017
1 419 511
144 773
119 783
478 870
Andre inntekter
315 246
34 665
60
- 143
278 272
2 392
Driftsinntekter
15 213 863
12 768 596
1 419 571
144 630
399 805
481 262
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
12 132 630
11 996 794
9 181
11 503
46 843
68 310
EBITDA
3 081 233
771 801
1 410 391
133 127
352 962
412 952
             
Av- og nedskrivninger
773 269
770 004
 
68
2 153
1 045
Driftsresultat
2 307 964
1 797
1 410 391
133 060
350 809
411 908
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
34 548
37 442
 
 
- 2 894
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
2 342 512
39 239
1 410 391
133 060
347 915
411 908
             
Balanse 31.12.15
           
Immaterielle eiendeler
3 153 719
3 153 719
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 411 260
2 057 210
 
 
2 346 947
7 102
Investeringer etter egenkapitalmetoden
494 635
338 967
 
 
155 668
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 652 095
2 031 641
6 218 513
3 887 561
460 530
3 053 850
Bankinnskudd 1)
1 852 737
1 175 613
53 061
41 352
173 494
409 217
Øvrige eiendeler
6 674 348
5 963 617
27 259
19 947
326 031
337 495
Sum eiendeler
32 238 793
14 720 767
6 298 833
3 948 859
3 462 670
3 807 664
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert
             
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2014
           
Salgsinntekter
11 852 804
11 851 557
 
 
1 247
 
Inntekter fra finansielle investeringer
599 704
-1 291 897
665 319
96 164
78 267
1 051 850
Andre inntekter
277 624
32 206
 
48
244 962
407
Driftsinntekter
12 730 131
10 591 866
665 319
96 213
324 476
1 052 258
             
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
10 872 651
10 741 804
8 694
8 248
36 779
77 126
EBITDA
1 857 480
- 149 938
656 625
87 965
287 697
975 132
             
Av- og nedskrivninger
540 968
535 748
40
45
3 989
1 146
Driftsresultat
1 316 513
- 685 685
656 585
87 919
283 707
973 986
             
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
30 367
33 211
 
 
- 2 843
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
1 346 880
- 652 475
656 585
87 919
280 864
973 986
             
Balanse 31.12.14
           
Immaterielle eiendeler
4 117 955
4 116 955
 
 
1 000
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
4 823 075
2 166 416
 
 
2 649 138
7 521
Investeringer etter egenkapitalmetoden
442 250
312 318
 
 
129 932
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 361 391
1 438 482
5 645 279
2 869 671
348 035
4 059 924
Bankinnskudd 1)
1 320 725
1 520 642
11 390
- 157 173
- 178 796
124 662
Øvrige eiendeler
5 819 699
4 607 573
3 769
146 700
408 314
653 343
Sum eiendeler
30 885 095
14 162 386
5 660 439
2 859 197
3 357 622
4 845 450
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS