Årsrapport 2015

NOTE 21
KORTSIKTIGE FORDRINGER
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Forskuddsbetalinger
106 207
114 737
Mva og skattefordringer
156 783
116 382
Kortsiktige rentebærende fordringer
 
1 098
Andre kortsiktige fordringer
668 963
1 047 303
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 21 897
 
Balanseført verdi 31.12.
910 056
1 279 520
     
Beløp i NOK 1000
2015
2014
Kundefordringer brutto
1 822 124
1 714 512
Nedskrivninger kundefordringer
- 105 705
- 41 013
Reklassifisert som eiendeler holdt for salg
- 189 836
 
Balanseført verdi 31.12.
1 526 583
1 673 499
     
Sum kortsiktige fordringer
2 436 638
2 953 019
     
Forfalte kundefordringer etter alder
   
Beløp i NOK 1000
2015
2014
Opp til 30 dager
202 207
207 049
30 til 60 dager
58 841
68 377
60 til 90 dager
53 022
80 524
Over 90 dager
106 288
77 167
Sum
420 358
433 117

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS