Årsrapport 2015

NOTE 28
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
                 
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
2015
2014
Beløp i NOK 1 000
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Inngående balanse
- 21 834
- 30 132
- 11 700
- 63 666
- 7 728
- 25 002
- 2 997
- 35 726
Gevinst/tap på konstantstrømsikring
- 4 367
15 537
47 818
58 987
- 27 090
- 15 161
- 13 583
- 55 834
Resultatført inntekt/kostnad
14 606
10 283
14 552
39 441
10 884
7 226
3 550
21 660
Valutaomregning
- 886
- 6 766
- 15 832
- 23 484
- 1 238
921
- 733
- 1 050
Utsatt skatt (se note 9)
53
- 3 745
262
- 3 430
3 337
1 885
2 062
7 284
Effekt av kontantstrømsikring i totalresultat
9 405
15 309
46 800
71 514
- 14 106
- 5 130
- 8 703
- 27 940
Utgående balanse
- 12 429
- 14 823
35 100
7 848
- 21 834
- 30 132
- 11 700
- 63 666
Negative beløp representerer en forpliktelse og en reduksjon i egenkapitalen.
                 
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
           
Varekostnader
- 15 528
- 6 307
           
Andre driftskostnader
- 9 308
- 5 947
           
Netto finansresultat
- 14 606
- 9 406
           
Sum
- 39 441
- 21 660
           
Negative beløp representerer inntekt.
               

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS