Årsrapport 2015

NOTE 26
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
     
Bokført gjeld som er sikret ved pant
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Lånefasiliteter
2 690 499
2 793 173
Faktoring
76 824
24 525
Sum
2 767 323
2 817 698
     
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Investeringseiendom
1 673 006
1 499 663
Andre varige driftsmidler
505 030
618 578
Varelager
1 214 351
876 988
Fordringer
946 674
840 472
Andre eiendeler
136 111
 
Sum
4 475 171
3 835 701
     
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
4 475 171
3 835 701
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
739 426
655 462
Kommiterte egenkapitalinnskudd i selskapsinvesteringer
343 500
397 614
Garantiansvar uten sikkerhet
997 844
939 783
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
242 821
255 789
Andre forpliktelser 1)
526 349
130 285
Sum
2 849 941
2 378 933
     
1) Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS