Årsrapport 2015

NOTE 8
INVESTERINGSEIENDOM
     
Investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Balanseført verdi 1.1.
2 386 449
1 828 917
Tilgang ved kjøp
75 126
65 450
Tilgang ved påkostning
140 436
325 159
Avgang
- 556 228
- 2 435
Netto verdiendring av investeringseiendom
190 117
169 358
Balanseført verdi 31.12.
2 235 900
2 386 449
     
Inntekter fra investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Leieinntekt fra eiendommer
85 858
73 612
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
- 12 545
- 11 226
Netto verdiendring investeringseiendommer
190 117
169 358
Sum
263 430
231 744
     
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
   
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
     
Alle konsernets utleieeiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne på utleieeiendommene. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS