Årsrapport 2015

NOTE 29
LIKVIDITETSRISIKO
         
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Seco (morselskap TeleComputing), Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
         
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
         
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
661 164
320 253
3 715 594
4 697 011
Leverandørgjeld
1 764 385
   
1 764 385
Øvrig langsiktig gjeld
 
86 776
60 410
147 186
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 279 343
   
1 279 343
Sum 1)
3 704 892
407 029
3 776 004
7 887 925
         
31.12.14
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
1 331 032
324 828
2 359 894
4 015 754
Leverandørgjeld
1 500 253
   
1 500 253
Øvrig langsiktig gjeld
 
151 847
162 703
314 550
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
1 247 394
   
1 247 394
Sum 1)
4 078 679
476 675
2 522 597
7 077 951
1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 26 og note 30.
         
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
31.12.15
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
     
 
Renteswapper
- 16 409
- 13 204
- 317
- 29 930
Valutaterminer
- 72 289
- 874
 
- 73 163
Råvarederivater
51 309
   
51 309
Sum
- 37 389
- 14 078
- 317
- 51 784
         
31.12.14
       
Beløp i NOK 1 000
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
     
 
Renteswapper
- 1 202
22 313
- 2 088
19 023
Valutaterminer
- 38 659
- 22 761
 
- 61 420
Råvarederivater
- 14 634
   
- 14 634
Sum
- 54 495
- 448
- 2 088
- 57 031
         
Trekkfasiliteter
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
 
2015
2014
 
Benyttet
Ubenyttet
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt
       
Sikret
34 003
6 297 600
175 351
251 149
Usikret
48 015
384 120
114 813
694 233
Lånefasiliteter
       
Sikret
632 947
314 894
2 701 490
7 578 816
Usikret
2 045 439
1 939 806
   
Faktoring
       
Sikret
57 618
19 206
20 376
4 149
Usikret
480 150
547 371
703 872
236 412
Sum sikret
724 569
6 631 700
2 897 217
7 834 114
Sum usikret
2 573 604
2 871 297
818 685
930 645

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS