Årsrapport 2015

NOTE 15
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
     
Beløp i NOK 1 000
2015
2014
Salgs- og administrasjonskostnader
214 600
212 231
Leie av bygninger o.l.
245 856
207 318
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
174 774
153 482
Reisekostnader
186 215
173 887
Tap og endring i nedskrivning for verdifall kundefordringer
14 842
60 407
Andre kostnader
387 351
382 253
Sum
1 223 637
1 189 578

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS