Årsrapport 2015

NOTE 19
PENSJONSKOSTANDER OG -FORPLIKTELSER
       
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
 
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
       
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP.
       
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
       
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
       
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller (K2013).
       
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
     
   
2015
2014
Diskonteringsrente
 
1,90%
2,70%
Forventet lønnsvekst
 
2,50%
3,25%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
 
2,25%
3,00%
       
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
   
2015
2014
Diskonteringsrente
 
0.75 - 4.08 %
1.10 - 4.52 %
Forventet lønnsvekst
 
0.00 - 1.00 %
0.00 - 3.75 %
Fremtidig forventet pensjonsregulering
 
0.00 - 1.75 %
0.00 - 1.75 %
       
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
     
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
- 193 138
- 169 417
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
25 370
17 391
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 167 768
- 152 026
       
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 63 867
- 56 988
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 599 766
- 556 128
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
 
- 663 634
- 613 116
Virkelig verdi av pensjonsmidler
 
495 865
461 090
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
 
- 167 768
- 152 026
       
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 1.1
 
613 116
669 253
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
10 533
17 655
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
18 435
17 359
Demografiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
- 17 783
3 214
Økonomiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
 
5 626
70 510
Oppgjør pensjonsordinger
 
- 6
- 200 726
Avkorting av pensjonsordninger
   
- 15 612
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
   
9 167
Utbetalte ytelser
 
- 43 452
- 22 416
Arbeidsgiveravgift
 
- 396
73
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
77 894
64 639
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
 
663 967
613 116
       
Forventet utbetaling av pensjonsforpliktelsene
     
Beløp i NOK 1 000
   
2015
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 1-5
   
209 334
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 6-10
   
207 846
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 11-20
   
235 890
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 21-30
   
10 898
Total ytelsespensjon til forfall
   
663 967
       
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1.1.
 
461 090
532 085
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
13 584
13 317
Økonomiske estimatavvik på pensjonsmidlene
 
- 8 891
19 034
Bidrag fra arbeidsgiver
 
12 363
10 285
Administrasjonskostnader
 
- 1 270
- 1 604
Tilskudd fra ansatte
 
1 699
1 320
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
   
8 297
Oppgjør
 
- 2 829
- 154 268
Utbetalte ytelser
 
- 39 369
- 18 535
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
 
59 489
51 159
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
 
495 865
461 090
       
Pensjonsmidler innbefatter følgende
     
Beløp i NOK 1 000
Hvorav aktivt marked:
2015
2014
Egenkapitalinstrumenter
118 894
120 613
96 343
Statsobligasjoner
298 102
351 254
271 396
Bedriftsobligasjoner
5 257
6 475
58 276
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
358
441
4 279
Eiendomsinvesteringer
1 333
11 328
24 102
Bankinnskudd
538
2 093
1 602
Andre eiendeler
2 099
3 661
5 092
Sum pensjonsmidler
426 581
495 865
461 090
       
Estimatavvik innregnet i totalresultat
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
 
12 157
- 73 724
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
 
- 8 891
19 034
Skatteeffekt (se note 9)
 
- 988
2 098
Netto estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
 
2 278
- 52 592
       
PENSJONSKOSTNADER
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
17 893
- 28 071
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
 
115 310
131 120
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
 
133 203
103 049
       
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
     
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
     
Beløp i NOK 1 000
 
2015
2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
 
10 533
17 655
Tilskudd fra ansatte
 
- 1 699
- 1 320
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
 
8 185
- 46 083
Arbeidsgiveravgift
 
- 396
73
Administrasjonskostnader
 
1 270
1 604
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i lønnskostnader
 
17 893
- 28 071
       
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
 
18 435
17 359
Forventet avkastning på pensjonsmidler
 
- 13 584
- 13 317
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i finanskostnader
 
4 850
4 042

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS